• AMprover®

Risicomanagement software AMprover®

De risicomanagement software AMprover® ondersteunt op een efficiënte manier het Asset Management proces. Op een snelle en adequate wijze wordt inzicht verkregen welke scenario’s kunnen worden gehanteerd om risico’s verantwoord en kosteneffectief te beheersen!

Onder kosteneffectiviteit wordt verstaan: de verhouding van het resultaat, de asset effectiviteit, en kosten van de assets, de asset efficiëntie over de technische levensduur van de asset(s).

Bij asset effectiviteit wordt gestuurd op de indicatoren betrouwbaarheid, beschikbaarheid, benuttingsgraad, prestatie-, kwaliteit- en duurzaamheid.

Bij asset efficiëntie wordt gestuurd op de indicatoren efficiëntie en kosten.

FUNCTIONALITEITEN AMPROVER®

Risicoanalyse / FMECA / RCM

Een risicoanalyse geeft inzicht welke (delen van) installaties of objecten kritisch zijn. Middels een FMECA/RCM methodiek worden mitigerende maatregelen bepaald (preventief onderhoud, reservedelen, modificatie, procedures, etc.). Het risico dat na deze mitigerende maatregelen overblijft wordt vastgesteld, zodat de effectiviteit van de maatregelen aan de praktijk kan worden getoetst. De risicoanalyses/FMECA/RCM’s worden bewaard in de bibliotheek en kunnen eenvoudig aan soortgelijke assets worden toegewezen.

De AMprover oplossing

AMprover® heeft standaard risicomatrices, faalvormen, onderhoud strategieën, etc. zodat u snel aan de slag kunt. Al deze standaard instellingen kunnen eenvoudig aangepast of aangevuld worden met de door u gewenste inhoud. Het uitvoeren van de risico analyse/FMECA/RCM gaat via een standaard template. De effectiviteit van de maatregelen wordt door AMprover® direct berekend, zodat u meteen weet of er voldoende (of wellicht teveel) maatregelen zijn genomen.

De module is uitermate geschikt om duurzaamheidsanalyses te doen, waarbij gekeken kan worden welke maatregelen het meeste effect hebben op een goed duurzaam beleid.

Onderhoudsprogramma

De maatregelen die zijn vastgelegd in de risicoanalyse/FMECA/RCM bibliotheek dienen te worden omgezet in een onderhoudsprogramma met werkpakketten, zodat deze werkpakketten worden uitgevoerd op de toegewezen assets. Op deze wijze wordt bereikt dat iedere asset zijn benodigde onderhoud krijgt en zijn zowel kennisbehoud als wettelijk vereiste maatregelen geborgd.

De AMprover oplossing

Met één druk op de knop genereert AMprover® de werkpakketten volgens de door u aangegeven indeling. De benodigde manuren, disciplines, materialen en het materieel dat nodig is bij het werkpakket kan eenvoudig worden toegewezen. Bovendien zijn hiermee ook de kosten van een werkpakket inzichtelijk. Het aangeven van de volgorde van uitvoering, het schuiven van taken, het koppelen van werkpakketten aan elkaar, dit is allemaal mogelijk in AMprover®.

Reservedelen

Bij het uitvoeren van de risicoanalyse/FMECA/RCM is vastgesteld of en welke reservedelen nodig zijn voor het verhelpen van een storing. Afhankelijk van de gewenste betrouwbaarheid voor de aanwezigheid van deze reservedelen en van het aantal assets dat van deze reservedelen gebruik maken, wordt bepaald hoeveel reservedelen er beschikbaar moeten zijn.

De AMprover oplossing

AMprover® heeft een eenvoudige maar snelle calculatie methodiek. Met één druk op de knop komt deze module naar voren en kunt u de berekening uitvoeren. De uitkomst van de berekening wordt direct overgenomen in het veld ‘aantal’ van het betreffende reservedeel.

RBD / RAMS analyse

Met een Reliability Block Diagram (RBD) is het eenvoudig om te zien hoe de betrouwbaarheid van de componenten bijdraagt aan het succes of falen van een complex systeem. Een RBD wordt getekend als een reeks blokken die in parallel of serie-configuratie zijn verbonden. Elk blok vertegenwoordigt een component van het systeem met een eigen storingsfrequentie. Parallelle paden zijn redundante systemen, wat betekent dat eerst alle (of k-out-of-n) parallelle paden moeten falen voordat het hele parallelle netwerk faalt. Daarentegen veroorzaakt een eventuele storing langs een serieel pad dat het hele seriële pad faalt. Met behulp van een RBD is het ook mogelijk om de faalkans bij aanspraak (probability of failure on demand, PFD) te berekenen en daarmee SIL (Safety Integrity Level) classificaties vast te stellen.

De AMprover oplossing

Met behulp van een drag & drop systematiek wordt eenvoudig een RBD getekend. De Mean Time Between Failure, betrouwbaarheid (Reliability) en beschikbaarheid (Availability) worden direct berekend, zowel van ieder block als van het totale samengestelde systeem. Seriële schakelingen, parallelle k-out-of-n schakelingen, cold stand by schakelingen, faalkans bij aanspraak (PFD), alles wordt direct getekend en berekend.

Rapportages

Met rapportages heeft u de mogelijkheid om binnen uw organisatie te communiceren over de resultaten van de uitgevoerde analyses. Met deze informatie worden beslissingen genomen en/of investeringsvoorstellen onderbouwd. Ook wordt zo inzichtelijk waar optimalisaties mogelijk zijn.

De AMprover oplossing

AMprover® heeft standaard rapporten om van alle belangrijke risicoanalyses, onderhoudstaken, RAMS analyses en Life Cycle Costing berekeningen rapportages te maken. De rapporten kunnen op verzoek worden aangepast aan de specifieke behoefte van de gebruiker. Maar vaak is dat niet nodig, omdat de gebruiker zelf ook al flexibiliteit heeft in de rapportage generator. Bovendien is standaard de export in Excel, Word of PDF formaat aanwezig.

Optimalisatie / Business Cases

Na het invoeren van alle gegevens voor een bepaalde analyse is de kers op de taart natuurlijk dat je ook kunt optimaliseren. Wat nu als je meer of minder onderhoud doet? Wat gebeurt er dan met mijn risico en met de levensduur van de asset? Welke risico’s staan in de top 10?

De AMprover oplossing

Binnen AMprover® zijn er verschillende mogelijkheden om optimalisaties te bewerkstelligen. Uiteraard geven de rapportages hierin al inzicht, maar ook binnen de applicatie zijn er al optimalisaties mogelijk. Bijvoorbeeld:

  • de onderhoudskosten t.o.v. de investeringswaarde
  • de optimale levensduur
  • de minimale Net Present Value
  • de optimale schakeling
  • et cetera

HAZOP analyse

HAZOP staat voor: Hazard and Operability Study. HAZOP is een methodiek om op een gestructureerde wijze een procesontwerp en de daarbij behorende procedures te evalueren.

De HAZOP methodiek:

  • identificatie van proces-afwijkingen, in brainstormsessies, daarbij gebruikmakend van gidswoorden
  • analyse van oorzaken van de afwijkingen
  • analyse van gevolgen, voor elke (denkbare) oorzaak
  • inventariseren van systeemreacties (hoe reageert het proces)
  • formuleren van aanbevelingen: technisch, procedureel, locaties of verder onderzoek

De AMprover oplossing

AMprover® leent zich uitstekend voor het uitvoeren van een HAZOP analyse. Middels RBD worden de processtappen in beeld gebracht en vervolgens worden alle mogelijke proces-afwijkingen (gegroepeerd) vastgelegd en het bijbehorende risico bepaald. Daarna worden de mitigerende maatregelen vastgelegd en wordt het restrisico vastgelegd.

Life Cycle Costing

Life Cycle Costing (LCC) is een methodiek voor het in kaart brengen van de financiële kosten van een product of dienst die investeringskosten, risico-, beheers- en onderhoudskosten en ‘sloopkosten’ onderling vergelijkbaar maakt.

De AMprover oplossing

AMprover® maakt gebruik van de informatie die bij de FMECA is ingevoerd om de kosten over de levensduur te bepalen, handig uiteengezet in de kosten per jaar en als totaalbedrag (Netto Contante Waarde). Maar niet alleen dat, ook de optimale levensduur wordt berekend. Verder laat AMprover® meteen zien wat de aanwezige ruimte ter verlaging van de levensduurkosten is. Zo weet u meteen waar u aan toe bent.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt het benodigde onderhoud aan assets vastgesteld. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt welke budgetten over de jaren heen benodigd zijn, waarbij duidelijk wordt of eventuele bijstellingen in het budget noodzakelijk zijn.

De AMprover oplossing

AMprover® maakt gebruik van de werkpakketten die aan de verschillende assets (SI’s) zijn toegewezen. Daarnaast kunnen additionele taken die niet in AMprover® zijn benoemd ook als input worden ingelezen. In AMprover® kunnen verschillende budget scenario’s worden opgesteld, zodat het budget over de jaren heen kan worden vastgesteld.

De MJOP module is uitermate geschikt om het proces van Predictive Maintenance optimaal te kunnen ondersteunen.

AMprover® 4.0

Inmiddels is AMprover® 4.0 in de lucht.

Met AMprover® 4.0 is het als vanouds mogelijk om goede business cases op basis van risico’s te ontwikkelen, werkpakketten op te stellen, life cycle costing berekeningen uit te voeren maar vooral een tactical knowledge base op te bouwen van uw assets.

Windows Metro
Amprover® 4.0 is gebaseerd op de Windows metro indeling, welke aansluit bij de moderne werkwijze van applicaties. Middels tiles worden applicaties aangestuurd en wordt informatie teruggekoppeld.

In onderstaande afbeelding ziet u het startscherm van AMprover® 4.0: