Praktijkgerichte RAMS-modellering Afvalwaterzuiveringsinstallatie

,

Een Waterschap is met een deskundige en pragmatische ondersteuning begeleid bij het modelleren van hun afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Voor dit traject is de RAMS-analysemethodiek gebruikt. Met behulp van de RAMS-module uit de risicosoftware applicatie AMprover® zijn de risico’s inzichtelijk gemaakt. Risico’s die een negatief effect kunnen hebben op de instandhouding en de prestatie-eisen van de gedefinieerde hoofdfunctie van de AWZI. 


Primair proces

De hoofdfunctie van de AWZI als primair proces is als volgt gedefinieerd:

het op een veilige manier ontlasten van milieu en omgeving
door het terugdringen van de emissies

Dit wordt gerealiseerd door het opvangen van afvalstromen, schoonwater te maken van afvalwater en het verbranden van afvalresten en gassen.

Dit resulteert in het voldoen aan de wetgeving, vermindering van stankoverlast en kostenbesparing voor externe afvalverwerking.

 

Aanpak met de RAMS-methodiek
Met een multidisciplinair team is tijdens RAMS-sessies het primair proces gemodelleerd. RAMS gaat over het berekenen van betrouwbaarheid (R), beschikbaarheid (A), onderhoudbaarheid (M) en veiligheid (S) van de unit, het systeem en de equipment binnen het primair proces. Hierbij zijn de AWZI installatiedelen verwerkt in functionele block diagrammen (FBD’s). Tevens zijn de mean time between failure (MTBF) en de mean time till repair (MTTR) -gegevens verzameld, geanalyseerd en verwerkt in de FBD’s. Het doorrekenen van deze modellering heeft geleid tot belangrijke informatie over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid van onder andere de gehele AWZI installatie.


Voorbeeldscherm van de RAMS-module in AMprover®


Resultaten

De resultaten van de RAMS-sessies zijn met ondersteuning van de risicosoftware applicatie AMprover® te verdelen in getalsmatige en inzichtelijke resultaten, met als doel een methode en een basis te hebben voor verdere optimalisatie.

Hogere beschikbaarheid

  • Tijdens normaal bedrijf met een bufferzone heeft de AWZI een beschikbaarheid van 99,99%, waarbij twee van de drie proceslijnen moeten functioneren. Zonder de bufferzone heeft de AWZI een beschikbaarheid van 88%. Dit houdt in dat de bufferzones 4x per jaar tijdelijk ingezet moet worden.
  • Indien de AWZI uit twee lijnen zou bestaan (tijdens onderhoud) en beide proceslijnen functioneren, dan zou de beschikbaarheid 76% zijn zonder de bufferzone en 99,7% met de bufferzone.

Bepalen juiste beheersmaatregelen en verdere optimalisatie(s)

  • Uit de MTBF-cijfers is gebleken dat de filters en de voedingpompen een hogere storingsgraad hebben. Deze informatie is meegenomen in het bepalen van de juiste beheersmaatregelen tijdens de risicoanalyse.
  • Het multidisciplinaire team heeft de sessies als positief en inzichtelijk ervaren. Hiermee kunnen ze tijdens de onderhoudsfase en operationele fase aan de focusgebieden werken en eventueel verdere optimalisaties in gang zetten.

De klant heeft nu ervaring opgedaan en een methodiek toegeëigend om andere installaties te modelleren en te analyseren op het gebied van betrouwbaarheids- en beschikbaarheidsberekeningen. Hierbij speelt de ontstane bewustwording van de RAMS-aanpak en methodiek binnen Asset Management een belangrijke rol.

 

Door: Soefjen Tmalla – Asset Management Consultant

 

Meer over AMprover® ⇒