DISCLAIMER

 

WIJ VRAGEN U DEZE MEDEDELING AANDACHTIG TE LEZEN. WIJ HECHTEN WAARDE AAN HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN DE GEBODEN INFORMATIE EN MATERIAAL OP DE WEBSITE.

 

Algemeen
Door gebruik te maken van de website accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden. Wij verzoeken u deze gebruiksvoorwaarden goed te lezen. Als u de gebruiksvoorwaarden niet in acht wil nemen, zie dan af van het gebruik van deze website.

Deze website – www.traduco.nl – wordt beheerd door Traduco B.V.

U komt als gebruiker van de website met Traduco B.V. overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle ongewenste kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot tekstmateriaal, afbeeldingen, audio, software en andere materialen behoort toe tot het eigendom van Traduco B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven of personen.

Het is de gebruiker toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden en te verspreiden aan anderen. Hierbij gelden de voorwaarden dat copyright vermelding op alle reproducties plaatsvindt, dat geen enkel deel van de website mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere website, het opnemen ervan in een andere website (‘framing’) of het koppelen van andere websites aan deze website, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Traduco B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven of personen. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiertoe uw aanvraag hebben ontvangen en vervolgens onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Inhoud
De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen en mag slechts worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

De informatie op deze website vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze website, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website of een andere aan de website gekoppelde website, voor zover juridisch toegestaan, is uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de website
Traduco B.V. behoudt het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen of de toegang tot deze website te beëindigen, op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
Op verschillende plaatsen op de gehele website kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Traduco B.V. kan u om verschillende redenen naar andere interessante websites verwijzen. Dit hoeft niet te betekenen dat Traduco B.V. noodzakelijkerwijs verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Traduco B.V. is voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke kwesties die voortkomen uit het gebruik van informatie of materialen van de gekoppelde websites, voor zover juridisch van toepassing, uitgesloten.

Door u verstrekte informatie
Door informatie of materiaal aan Traduco B.V. te verstrekken of toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Bescherming persoonsgegevens
Traduco B.V. betracht conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, welke een uitwerking is van Europese Privacyrichtlijn uit 1995 (nr. 95/46/EG), de grootst mogelijke zorgvuldigheid met de behandeling van persoonsgegevens die u ons via deze website verstrekt.

Neem contact met ons op
Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neemt u dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens:

Traduco Asset Management
Johan de Wittstraat 2
3311 KJ Dordrecht

T.+31 (0)78 303 1650
E. info@traduco.nl

Postadres: Bagijnhof 21, 3311 KE Dordrecht