Om in Rotterdam de beste hbo-opleidingen voor scheepvaart, scheepsbouw, havens en logistiek aan te bieden, hebben STC Group en Hogeschool Rotterdam het Rotterdam Mainport Institute (RMI) opgericht. De RMI biedt vier ijzersterke opleidingen aan: Chemische Technologie, Maritiem Officier, Maritieme Techniek en Logistics Engineering.

Voor het studiejaar 2018/2019 volgen 19 gemotiveerde studenten hier een Minor Asset Management welke door Traduco wordt verzorgd. Gedurende 10 weken is Nico Groen als docent van de minor betrokken bij dit project.

De minor wordt gegeven in Rotterdam vanuit het indrukwekkende STC gebouw.

Traduco heeft een rol gespeeld in de ontwikkeling van het vakgebied Asset Management. Daarvan was het Visiedocument ‘Asset Management is duurzaam’  een onderdeel, maar Traduco heeft ook de normcommissie ondersteund bij de totstandkoming van de ISO 55000 norm en de voorloper hiervan, de PAS 55.

Het Institute of Asset Management (IAM) heeft in het laatste onderwerp een leidende rol gespeeld. Om nog beter kennis uit wisselen en te delen, heeft Traduco de stap genomen zich aan te sluiten bij het Institute of Asset Management – chapter Nederland.

Hiermee menen wij onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn in de toekomst!

Een Waterschap is met een deskundige en pragmatische ondersteuning begeleid bij het modelleren van hun afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Voor dit traject is de RAMS-analysemethodiek gebruikt. Met behulp van de RAMS-module uit de risicosoftware applicatie AMprover® zijn de risico’s inzichtelijk gemaakt. Risico’s die een negatief effect kunnen hebben op de instandhouding en de prestatie-eisen van de gedefinieerde hoofdfunctie van de AWZI. 


Primair proces

De hoofdfunctie van de AWZI als primair proces is als volgt gedefinieerd:

het op een veilige manier ontlasten van milieu en omgeving
door het terugdringen van de emissies

Dit wordt gerealiseerd door het opvangen van afvalstromen, schoonwater te maken van afvalwater en het verbranden van afvalresten en gassen.

Dit resulteert in het voldoen aan de wetgeving, vermindering van stankoverlast en kostenbesparing voor externe afvalverwerking.

 

Aanpak met de RAMS-methodiek
Met een multidisciplinair team is tijdens RAMS-sessies het primair proces gemodelleerd. RAMS gaat over het berekenen van betrouwbaarheid (R), beschikbaarheid (A), onderhoudbaarheid (M) en veiligheid (S) van de unit, het systeem en de equipment binnen het primair proces. Hierbij zijn de AWZI installatiedelen verwerkt in functionele block diagrammen (FBD’s). Tevens zijn de mean time between failure (MTBF) en de mean time till repair (MTTR) -gegevens verzameld, geanalyseerd en verwerkt in de FBD’s. Het doorrekenen van deze modellering heeft geleid tot belangrijke informatie over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid van onder andere de gehele AWZI installatie.


Voorbeeldscherm van de RAMS-module in AMprover®


Resultaten

De resultaten van de RAMS-sessies zijn met ondersteuning van de risicosoftware applicatie AMprover® te verdelen in getalsmatige en inzichtelijke resultaten, met als doel een methode en een basis te hebben voor verdere optimalisatie.

Hogere beschikbaarheid

  • Tijdens normaal bedrijf met een bufferzone heeft de AWZI een beschikbaarheid van 99,99%, waarbij twee van de drie proceslijnen moeten functioneren. Zonder de bufferzone heeft de AWZI een beschikbaarheid van 88%. Dit houdt in dat de bufferzones 4x per jaar tijdelijk ingezet moet worden.
  • Indien de AWZI uit twee lijnen zou bestaan (tijdens onderhoud) en beide proceslijnen functioneren, dan zou de beschikbaarheid 76% zijn zonder de bufferzone en 99,7% met de bufferzone.

Bepalen juiste beheersmaatregelen en verdere optimalisatie(s)

  • Uit de MTBF-cijfers is gebleken dat de filters en de voedingpompen een hogere storingsgraad hebben. Deze informatie is meegenomen in het bepalen van de juiste beheersmaatregelen tijdens de risicoanalyse.
  • Het multidisciplinaire team heeft de sessies als positief en inzichtelijk ervaren. Hiermee kunnen ze tijdens de onderhoudsfase en operationele fase aan de focusgebieden werken en eventueel verdere optimalisaties in gang zetten.

De klant heeft nu ervaring opgedaan en een methodiek toegeëigend om andere installaties te modelleren en te analyseren op het gebied van betrouwbaarheids- en beschikbaarheidsberekeningen. Hierbij speelt de ontstane bewustwording van de RAMS-aanpak en methodiek binnen Asset Management een belangrijke rol.

 

Door: Soefjen Tmalla – Asset Management Consultant

 

Meer over AMprover® ⇒

Training is een belangrijk onderdeel om de Alignment binnen Asset Management op een hoger plan te brengen. Alignment houdt in dat alle partijen van operationeel tot en met strategisch niveau van productie-, projecten- en onderhoudsorganisatie op één lijn liggen.

Het is echter ook belangrijk om Alignment te krijgen met externe partijen. Daarom is het bijzonder dat Traduco de auditoren van Kiwa op het vakgebied van Asset Management (ISO 55000) heeft getraind.

Asset Management training bij Kiwa

Het interview dat de NVDO heeft gehouden met Nico Groen van Traduco en Dirk Konijnenberg van Kiwa is onlangs gepubliceerd in het Vakblad Asset Management (VAM).

Naar het artikel >>

 

Foto met dank aan de NVDO: Nico Groen (Traduco) en Dirk Konijnenberg (Kiwa)

Op 28 juni jongstleden vond de afsluiting van de leergang Asset Management plaats bij het bedrijf van één van de deelnemers: Kuehne + Nagel in Utrecht. Het programma van deze ‘round up dag’ bestond o.a. uit een bedrijfspresentatie en rondleiding bij het gastbedrijf, een terugblik op de leergang, de eindpresentaties van de deelnemers en het afnemen van de Asset Management toets. Alle deelnemers hebben de leergang met succes afgerond en hebben hiervoor een certificaat ontvangen.

  Terugblik op de leergang

Het programma van de 7-daagse leergang bestaat uit zes lesdagen waarin technisch bedrijfskundige onderwerpen worden afgewisseld praktisch toepasbare cases en onderwerpen ter versterking van de sociale aspecten. De rol van de mens (Human Factor) speelt een belangrijke rol bij de implementatie en borging van Asset Management binnen de organisatie. De zevende dag is een afsluitende round up dag, die – indien mogelijk – bij het bedrijf van één van de deelnemers plaatsvindt.

De leergang is vanuit het “action learning” principe opgezet, waarin de onderwezen theorie wordt afgewisseld met eigen ervaringen, opdrachten en praktijkcases. Met de afsluitende AM toets en de groepsopdracht laten de cursisten zien dat zij de onderwezen onderwerpen voldoende beheersen. De groepsopdracht kan daarnaast dienen als een leidraad voor de invoering en borging van Asset Management binnen het eigen bedrijf.

  Eindpresentatie

Wij wensen alle deelnemers veel succes bij de implementatie van Asset Management binnen hun organisatie!

 

Op de foto v.l.n.r. staand: Frank Schiffer (Fibrant), Nick Meuwissen (Fribrant), Karen Huybens (Traduco), Martin Loeve (trainer Delta Dynamics), Wiebe Harmanny (Waterschap Noorderzijlvest), Sip te Velde (Waterschap Noorderzijlvest), Alfonso Verkerk (Castillo advies). Zittend v.l.n.r.: Rene Strijbos (Kuehne + Nagel), Nico Groen (docent Traduco). Niet op de foto aanwezig: Michel Ligtenberg (Croonwolter&dros)

Bestaande businessmodellen zijn gebaseerd op het stuk gaan van producten
Zonder de vervanging van kapotte producten, verliezen bedrijven een groot deel van hun business case. Gloeilampen gaan na een paar jaar kapot, zodat een nieuwe lamp moet worden aangeschaft.

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot producten en diensten
Tegenwoordig richt Philips zich niet meer op lampen maar op licht als een product. Een andere ontwikkeling is dat de grootste tech bedrijven als een Uber (grootste taxibedrijf ter wereld) en Airbnb (grootste vastgoedbedrijf ter wereld) zelf geen assets meer in bezit hebben. Ze bieden een product aan waarbij ze de zorg en verantwoordelijkheid voor de assets bij derden laten. Hierdoor kunnen ze snel en zonder grote investeringen inspelen op nieuwe (markt)ontwikkelingen.

De snelheid van deze ontwikkelingen wordt de komende jaren alleen maar hoger
Doordat bestaande technologie betaalbaar(der) en daarmee toegankelijker wordt, komen er meer (digitale) mogelijkheden beschikbaar. Met steeds betaalbaardere geavanceerdere sensoren wordt meer data over assets verzameld. Echter neemt de hoeveelheid beschikbare data in zo’n mate toe dat deze niet meer met de hand, maar door de ICT zelf moet worden geanalyseerd. Dit zal ertoe leiden dat over vijf jaar elke Asset Management beslissing door Artificial Intelligence wordt ondersteund. Hierdoor zullen gebruikers en opdrachtgevers meer van organisaties vragen en eisen en is andere benadering van Asset Management nodig.

Data chaos
Op dit moment worden veel data- en onderhoud systemen onafhankelijk van elkaar geïmplementeerd waardoor samenhang ontbreekt. Er ontstaat een chaos van data, met als grootste bedreiging dat de juiste informatie niet uit de systemen kan worden gehaald. Een bedrijf moet nagaan waar, wanneer en hoe zij de nieuwe technologie het meest zinvol kan inzetten. Want ondanks dat bijvoorbeeld sensoren steeds goedkoper worden, zijn deze (nog) niet gratis. Er is een investering voor nodig. Om deze investering efficiënt in te zetten, zal een bedrijf eerst moeten bepalen waar de hoogste risico’s zich bevinden en het meeste rendement kan worden behaald met bijvoorbeeld een betere conditie bepaling van assets.

Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de toepassing van Asset (Data) Management?
Om mee te kunnen blijven doen, moet Asset Management slimmer, efficiënter en anders worden ingericht. Asset Management moet flexibel en wendbaar worden om gepersonaliseerde producten aan te kunnen bieden waarin men zelf invloed heeft op wat men afneemt. Om dit in de nabije toekomst voor elkaar te krijgen, zal naar het totale scope van de beschikbare data over assets moeten worden gekeken.
Een overall visie op data zal moeten worden opgesteld voor hoe de organisatie eenduidig met haar datamanagement om dient te gaan. Zo lang dit niet is geregeld, is het niet duidelijk hoe informatie geïnterpreteerd kan worden en hoe men ermee moet werken. De beschikbare informatie en de gedane investering verliest dan zijn waarde.

 

Karen Huybens is Junior Asset Management Consultant bij Traduco en schreef dit artikel naar aanleiding van het bijwonen van het NVDO Jongerenfestival dat in april jongstleden plaatsvond.
Het doel van dit festival is om leden onder de 35 jaar met elkaar in contact te brengen en hen te informeren over nieuwe ontwikkelingen en trends in hun vakgebied.

 

 

Op vrijdag 20 april jl. heeft Traduco deelgenomen aan het Mix & Match Event in het AFAS-stadion in Alkmaar. Zo’n 600 studenten van de Hogeschool Inholland werden in contact gebracht met ca. 60 deelnemende bedrijven, op zoek naar een match!

De middag werd ‘afgetrapt’ met een lunch. Start van het event vond plaats op de tribune van het stadion met een inleiding door enkele sprekers. Daarna gingen de pitches van start: in een 1 minuut durende pitch kregen de deelnemende bedrijven de gelegenheid kort iets te vertellen over het bedrijf en de stagemogelijkheden om de studenten enthousiast te maken over de mogelijkheden bij het bedrijf. Na de pitches was er tijd voor rondetafelgesprekken, waarbij de studenten konden aanschuiven voor een gesprek met de bedrijven. De middag werd afgesloten met een borrel.

         

Het event werd bijgewoond door Nico Groen, Karen Huybens en Remco Scholten (stagiair InHolland bij Traduco).

 

Zorg voor water en veiligheid
Het Hoogheemraad van Delfland is verantwoordelijk voor het waterbeheer en de waterkwaliteit in de regio Delfland. Delfland staat voor zijn kerntaken en zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende water en de zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Vraagstelling
De omgeving wordt steeds complexer en daardoor verandert de positie van Delfland in de maatschappij en de manier waarop Delfland zijn kerntaken wil en kan uitvoeren. Om deze reden is Delfland de afgelopen jaren bezig met de invoering van Asset Management. Hiertoe is de organisatie aangepast en zijn de taken en rollen verdeeld. Aan Traduco is door de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) de vraag gesteld om te inventariseren op welke wijze het informatiemanagement op deze ontwikkeling kan aansluiten.

Aanpak
Voor dit project is met behulp van de Quick Scan gekeken hoe de organisatie en procedures zijn ingericht waarbij de ISO 55000 als leidraad wordt meegenomen. Hiervoor heeft Traduco het VVV-model ontwikkeld, waar het informatiemanagement op is geprojecteerd. In dit model wordt zichtbaar gemaakt hoe de organisatie van strategisch naar uitvoerend niveau samenwerkt (lign of sight) en op welke wijze de afdelingen projecten, onderhoud en productie (alignment) met elkaar samenwerken.

Resultaat
Bovenstaande aanpak heeft volgende resultaten voor Hoogheemraadschap van Delfland met zich meegebracht :
• de wijze waarop de verschillende informatie wordt verzameld is inzichtelijk gemaakt
• de systemen welke worden gebruikt zijn in relatie tot elkaar gebracht
• de objectstructuur vormt de kern waarop informatie wordt uitgewisseld
• de wijze van samenwerken tussen de I&A afdeling en de afdeling Asset Management is ingebed

In de ruim afgelopen 11 jaar dat ik bij Traduco werk, ‘moet’ ik regelmatig aan vrienden en kennissen uitleggen wat Asset Management is. Zeker toen ik net bij Traduco begon, werd er met regelmaat gevraagd naar mijn werk. Nog steeds wanneer ik nieuwe mensen ontmoet komt het ‘issue’ weer naar voren.

Wanneer u een expert bent, dan hoeft u niet verder te lezen, u weet immers wel wat Asset Management inhoudt. Maar…. misschien heeft u zelf wel Dummies – zoals ik – in uw omgeving. Wellicht uw nichtje die u op een verjaardag binnen de familie ontmoet en aan u vraagt wat u nu precies voor werk doet. Leest u dan nog even verder!

> Lees het complete artikel op LinkedIn

 

De 7-daagse najaars leergang Asset Management is op 14 december jongstleden afgesloten met een aantal praktijkcases, waarbij de cursisten de theorie van het Asset Management in de praktijk hebben gebracht. Als gastheer heeft Tata Steel opgetreden, waarbij een rondleiding over de site in IJmuiden was georganiseerd. Al met al een leerzame dag voor deelnemers en docenten.

Nieuw toegevoegd in de leergang Asset Management zijn een aantal actuele onderwerpen die spelen binnen het onderdeel Asset Data Management: Big Data, Internet of Things en Block Chain. In de leergang wordt ingegaan hoe organisaties op een praktische wijze invulling kunnen geven aan deze onderwerpen.

Wij wensen alle deelnemers veel succes bij de implementatie van Asset Management binnen hun organisatie!