De energietransitie raakt elke sector. Iedere ondernemer wordt gedwongen om na te denken over duurzamere bedrijfsvoering. Minder uitstoot, andere energiebronnen, minimaliseren restafval, milieuvriendelijkere grondstoffen et cetera. De energiesector zelf heeft misschien wel de grootste uitdaging, die ook flinke impact heeft op Beheer en Onderhoud.

LEES DIT ARTIKEL IN VAKBLAD ASSET MANAGEMENT

In juni 2021 meldden Nederlands drie grootste netbeheerders Alliander, Enexis Netbeheer en Stedin dat ze willen samenwerken rond innovaties die kunnen bijdragen aan de energietransitie. Dit project heet ‘Rethinking Energy’. Een toepasselijke naam. Ze moeten namelijk op een heel andere manier kijken naar hun bestaande asset base. En nadenken hoe ze hun processen herinrichten.

Anticiperen

Zoals bij veel bedrijven, was ook in deze sector Beheer en Onderhoud sterk gericht op het in stand houden van de asset base en het voorkomen en oplossen van storingen. Asset Management gaat een stap verder. Asset Management is gericht op het halen van maximale waarde uit de assets door continu het economisch optimum te zoeken tussen technische prestaties, kosten en veiligheidsrisico’s gedurende de totale levensduur van de assets.
‘Dan ontkom je er niet aan om tien, twintig en soms wel dertig jaar vooruit te kijken om nú op een slimme manier projecten te kunnen opstarten’, aldus Nico Groen van Traduco, a Mainnovation Company. Anticiperen op de wijzigingen die gaan komen, noemt hij dit. ‘Omdat de energiesector door de energietransitie te maken heeft met een razendsnelle commerciële en functionele veroudering van de asset base, ligt er voor deze bedrijven een gigantische uitdaging.’

De uitdaging voor Asset Management

Vanaf 2050 is elk huishouden (in principe) van het gas af. In hoeverre is het gasnetwerk geschikt voor waterstof? Vanwege het klimaatakkoord moeten we overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Hoe gaan we om met de energie die boeren met een eigen windmolen of huishoudens met zonnepanelen ‘terug leveren’ aan het net?
Programma’s als ‘Rethinking Energy’ focussen op de hoe-vragen. Vervolgens ligt er voor Asset Management een uitdaging om enerzijds de juiste projecten te definiëren en deze weg te zetten in de tijd en anderzijds na te denken over de bemensing. ‘Er is immers een tekort aan technici, dus waar halen we de mensen vandaan voor deze monsterklus. Inderdaad… het huidige team van onderhoudstechnici. Zij beschikken over goede technische skills en kunnen met bijscholing ander werk oppakken’, zegt Groen.

Slimmer werken

Het vrijmaken van deze technici zou kunnen leiden tot zorgen over de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de assets. Maar, als we de processen efficiënter inrichten, kunnen we met minder mensen de reliability, availability en ook de safety waarborgen. Dit betekent een nieuwe werkwijze met slimmere werkmethodes met duidelijke verantwoordelijkheden en de juiste IT-ondersteuning. Groen: ‘Asset Management geeft ons de handvatten om de beheer- en onderhoudsprocessen slim in te richten en aan te sluiten op de programma’s van eisen in de nieuwbouwfase.’

Leergang Asset Management

Toepassing van Asset Management biedt de mogelijkheid op risico gebaseerd Beheer en Onderhoud scenario’s te ontwikkelen die bijdragen aan het verkrijgen van het juiste evenwicht tussen kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (baten). Met andere woorden: hoe kan ervoor worden gezorgd dat je assets het vereiste kosteneffectieve resultaat behalen tegen de meest gunstige kosten, gedurende de gehele technische levensduur van de assets? In dit proces is het van belang dat de diverse stakeholders, die op enige wijze een rol en verantwoordelijkheid in de gehele levenscyclus van een asset hebben, integraal met elkaar samenwerken.

Hoe de energiebedrijven uitvoering geven aan dit traject, is één van de praktijkcases binnen de Leergang Asset Management. Leerzaam voor alle branches want de energietransitie raakt elke sector.

Cursusdata 2022

De Leergang editie Voorjaar 2022 start op: 18/19 mei
Locatie: Meeting House in Dordrecht

REGISTREER VOOR EDITIE VOORJAAR 2022

De Leergang editie Najaar 2022 start op: 12/13 oktober
Locatie: Meeting House in Dordrecht

REGISTREER VOOR EDITIE NAJAAR 2022

Als een leverancier aangeeft dat de printplaten van een besturingskast iedere vijf jaar vervangen moeten worden, zijn we geneigd dat op te volgen. Als productie moppert over haperingen, gaan we zorgen dat we dit zo snel mogelijk oplossen. Dat voelt dan wellicht als het juiste besluit, maar ìs dat het ook?

Storingen, haperingen, downtime, productieverlies, veiligheidsissues. De gemiddelde onderhoudsafdeling wil dergelijke incidenten ofwel voorkomen, ofwel zo snel mogelijk oplossen. Logisch want dit is in het belang van het bedrijf en de voortgang van het werk. Collega’s die werken met deze assets, moeten immers gewoon hun werk kunnen doen. Dus: mouwen opstropen en sleutelen met het risico dat je veel geld weggooit.

Onnodige uitgaven

‘Ja echt, geld weggooien.’ Nico Groen herhaalt deze woorden nog maar eens. ‘En je hebt het niet eens in de gaten, omdat je onvoldoende stilstaat bij het ‘waarom’ van bepaalde beslissingen. We gaan te vaak voorbij aan de achterliggende waaromvraag.’ Nico Groen is directeur van Traduco, a Mainnovation company. Het is zijn vak om de uitvoering van onderhoud en asset management kritisch tegen het licht te houden om verbeteringen te kunnen doorvoeren. Wat is het optimale vervangingsmoment? Welke risico’s zijn onacceptabel en zijn er wellicht ook acceptabele risico’s? Hoe is je inspectiefrequentie en is deze echt efficiënt? ‘We zien regelmatig dat bedrijven onnodige uitgaven doen op basis van emotie, gewoonte of aanwijzingen van derden, terwijl je eigenlijk wil sturen op ratio.’

Op basis van ratio

Bij ratio gaat het over kennis. ‘Je wil op basis van feiten beslissingen kunnen nemen, dat spreekt voor zich’, legt Groen uit. ‘Een advies van een leverancier zou je als feit kunnen beschouwen, maar daar zit ‘m de crux: hij heeft een ander uitgangspunt.’ Neem bijvoorbeeld een leverancier van besturingskasten. Hij is erbij gebaat dat deze besturingskasten doen wat ze moeten doen. De printplaten zijn een essentieel onderdeel van deze asset. De leverancier geeft dus het advies mee om de printplaten iedere vijf jaar te vervangen. Hij heeft echter niet altijd inzicht in de wijze waarop de besturingskasten het (primaire) proces beïnvloeden. De kans is groot dat hij een te ruime veiligheidsmarge hanteert (breakdown is dan nog zo goed als nihil) om alle kans op falen te voorkomen en misschien zit er ook een handel opportunity in. Groen: ‘Als je weet waaròm de printplaten op enig moment vervangen moeten worden, kun je maatregelen nemen om dat vervangingsmoment uit te stellen. In dit geval zijn stof, vocht en warmte de grote boosdoeners. Vind je een goedkopere manier om de printplaten hiertegen te beschermen, dan kun je beter investeren in deze maatregelen in plaats van in de aanschaf van nieuwe, kostbare printplaten.’

Het begint met inzicht

Dit voorbeeld is geen incident. ‘Onlangs ontdekten we bij een bedrijf dat de levensduur van hun materieel eigenlijk drie keer zo lang was als zij hanteerden. Er waren dus onderdelen vervangen die drie keer zo lang mee hadden kunnen gaan. Er werd gewoon geld weggegooid, omdat niet op ratio werd gestuurd’, aldus Groen.
Wie dit wil voorkomen, moet informatie verzamelen. Het begint met inzicht in de meest kritische assets. Welke assets als ‘meest kritisch’ kunnen worden bestempeld, is afhankelijk van je bedrijfsdoelstelling en de vertaling hiervan voor onderhoud en asset management. Moet je sturen op uptime of kostenreductie? Het is ook afhankelijk van de behoefte om risico’s te elimineren en om waarde te creëren? Uiteraard staat het waarborgen van de veiligheid altijd bovenaan, dus veiligheidsrisico’s moeten altijd worden ondervangen. Maar ook verduurzamen kan een bedrijfsdoelstelling zijn die van invloed is op de beslissingen die je over je assets wilt nemen.

Het grote geheim

Wie nu denkt dat een gemiddelde FMECA matrix dit wel opvangt, komt bedrogen uit. De SHEQ aspecten, productieverlies en breakdown elementen kunnen verwerkt worden, maar verder zijn de mogelijkheden beperkt. Groen: ‘Weet je wat het grote geheim is van een goede risicoanalyse? Dat je vrij bent om je eigen risico’s te benoemen en te classificeren. Je wil je niet laten leiden door een onderhoudsschema van de leverancier. Je wil niet een duur element klakkeloos vervangen omdat erover wordt geklaagd. Met een goede risicoanalyse kun je op zoek naar de oorzaak van een bepaald risico – blijf die waaromvraag stellen – en heel effectief maatregelen nemen.’
Om risico’s te kunnen benoemen is het belangrijk om te redeneren vanuit de functie van de asset. Groen: ‘Wanneer kan je asset zijn functie, zijn belangrijkste taak, niet meer vervullen en wat moet je doen om dit falen te voorkomen? In andere woorden: welke risico’s zijn verbonden aan je kritische assets? En wat is de impact op je bedrijfsdoelstelling? Anders gezegd: waar ligt de focus om waarde te creëren? Door risico’s te elimineren, kun je immers waarde creëren.’

Gebalanceerd onderhoudsplan

De essentie van goed onderhoud en asset management is ervoor zorgen dat assets, gedurende hun levenscyclus, de juiste technische beschikbaarheid halen, voldoen aan alle compliance eisen en dat tegen acceptabele onderhoudskosten. Een gebalanceerd preventief en predictief onderhoudsplan legt hiervoor de basis. Maar doordat marktsituaties, omgevingseisen en bedrijfsdoelen voortdurend wijzigen, is het aanscherpen van dit preventief onderhoudsplan een continu verbeterproces.
Om het juiste evenwicht vast te stellen voor iedere asset of installatie, ontwikkelde Traduco jaren geleden AMprover. Groen: ‘AMprover importeert de objectstructuur uit het EAM systeem en helpt bij het bepalen van de meest kritische elementen en het vaststellen van de belangrijkste faalmechanismen. Vervolgens kun je de risico’s afwegen en de verschillende alternatieven doorrekenen. Op deze manier sturen we op ratio en niet op emotie en gevoel en daarmee creëer je de meeste waarde voor je bedrijf.’

AMprover 5.0

AMprover wordt momenteel vernieuwd. Deze gebruiksvriendelijke, webbased software tool is nu in lijn met Mainnovations VDMXL methodologie, wat staat voor Value Driven Maintenance & Asset Management. Door eerst te bepalen hoe met onderhoud waarde kan worden gecreëerd, kan de criticality ranking nog beter worden afgestemd op de bedrijfsdoelstelling. Andere krachtige voordelen zijn:

 • AMprover is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in en kennis over de wereld van onderhoud en asset management;
 • AMprover is een alles in één Asset Performance Management oplossing voor al uw reliability analyses. Maak zelf de vertaalslag naar levensduurvraagstukken en meer kosteninzicht;
 • Met AMprover bepaalt u, in lijn met de VDMXL methodologie, welk onderhoudsplan het meeste waarde creëert, ofwel risico’s reduceert en kosten optimaliseert. U heeft de vrijheid om ontbrekende taken toe te voegen en niet effectieve taken te schrappen;
 • AMprover vervangt uw losse Excel bladen en ondersteunt het opbouwen van krachtige bibliotheken;
 • AMprover is in te zetten in alle levenscyclusfasen van de asset, vanaf de nieuwbouw fase (RAMS en initiële FMECA studies), de gebruiksfase tot aan het doorrekenen van vervangingsscenario’s voor assets die richting einde levensduur gaan.

Leergang Asset Management

Het gebouw van het Isala ziekenhuis in Zwolle is nu ongeveer vijf jaar oud. De eerste twee jaar lag de focus op jaarlijks onderhoud, hierna is een eerste aanzet gedaan tot een meerjaarlijks onderhoudsplan. Ferry Brouwer, technisch adviseur binnen Isala, besloot vorig jaar om deel te nemen aan de Leergang Asset Management. ‘Dan kunnen we de huidige basis, die gebaseerd is op jarenlange praktijkkennis, professionaliseren aan de hand van een goede methodologie.’

Isala is een ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Het ziekenhuis in Zwolle beslaat een oppervlakte van ongeveer 120.000 m2. In Meppel wordt momenteel een nieuw ziekenhuis gebouwd en in Steenwijk, Kampen en Heerde zijn nog enkele poliklinieken die ook onder Isala vallen. Ferry Brouwer is sinds april 2018 in dienst bij de afdeling Gebouwbeheer van Isala. ‘Ik ben technisch verantwoordelijk voor de medische gas installaties – onder andere zuurstof, perslucht, vacuüm – en ik ben voor alle gebouwen, terreinen en installaties programmamanager voor het jaarlijkse en meerjaarlijkse onderhoud.’

Jarenlange ervaring

Vooral vanuit laatstgenoemde verantwoordelijkheid heeft hij zich aangemeld voor de Leergang Asset Management. ‘Natuurlijk ligt er qua kennis, ervaring, tools en technieken al een basis en ook met ons gezonde boerenverstand komen we een heel eind. Maar ik heb me toch aangemeld omdat we die meerjarenplanning op een heel goede, gedegen manier verder willen proffesionaliseren.’ Brouwer heeft meerdere leergangen van de NVDO gevolgd en met deze positieve ervaringen in het achterhoofd, meldde hij zich vol vertrouwen aan voor de Leergang Asset Management van Traduco. ‘Mijn hoge verwachtingen werden waargemaakt. Het werd al snel duidelijk dat de Leergang is afgestemd op jarenlange ervaring. Hierdoor zijn de tools en technieken die worden gebruikt ook zeer goed toepasbaar in de praktijk.’

Denken vanuit risico’s

Brouwer heeft technische bedrijfskunde gestudeerd en de leergang bood vele ‘oh ja-erlebnissen’. ‘Het was goed om die kennis weer eens op te frissen. Vooral de aanpak om vanuit risicoanalyses te denken, had voor mij meerwaarde. Dus eerst de risico’s in kaart brengen en daar beperkende maatregelen op los laten, waarbij de patiëntveiligheid uiteraard geborgd moet zijn.’
Maar voor Brouwer was de grootste eyeopener toen docent Nico Groen uitlegde waarom je het risicogetal in geld zou moeten uitdrukken. Brouwer: ‘Je moet investeren om een bepaald risicogetal te elimineren. Maar hoe veel moet je investeren om dit getal omlaag te brengen? Daar had Nico een mooi systeem voor: je moet dat getal in geld uitdrukken. Dus dan investeer je geld en het levert geld op en als je appels met appels kunt vergelijken dat praat dat veel makkelijker. Dat heb ik gelijk in de praktijk kunnen brengen.’ Zo heeft Brouwer op basis van deze systematiek in kaart gebracht welke projecten voorrang zouden moeten krijgen. ‘Dit noemen we de functionele aanpassingen. En we willen altijd meer dan waar we geld voor hebben, dus daar kwam deze methode goed van pas.’

Meerdaags is pluspunt

Brouwer is niet alleen enthousiast over de inhoud van de Leergang, maar ook over de opbouw en de wijze waarop Nico de cursus inhoud geeft. ‘Het was duidelijk dat Nico veel ervaring heeft dus hij kon relevante en actuele praktijkcases vanuit verschillende werelden vertalen naar jouw situatie.’ Ook de kruisbestuiving met andere branches en organisaties had meerwaarde. ‘Je leert je verdiepen in elkaars werelden. We konden ook van elkaar leren.’ Dat was gekozen voor fysiek samenkomen op aangesloten dagen was prettig. ‘Met overnachting waardoor je elkaar formeel en informeel beter leert kennen en je echt ervaringen kunt uitwisselen. Dus op deze manier breid je ook je netwerk uit.’

Inschrijving voor de eerstvolgende Leergang Asset Management, die begint op 13/14 oktober 2021, is gestart. Klik op deze link voor meer informatie en schrijf direct in.

Maintenance webinar Powered by NVDO en Traduco

Hoe kan ISO 55000 certificering bijdragen aan het professionaliseren van maintenance en asset management in uw organisatie en wat kan het u opleveren? Het maintenance webinar ‘Ervaringen met ISO 55000’ geeft antwoord op deze en andere vragen.

Martijn de Langen geeft een kijkje in de keuken van de RET die vijf jaar geleden het ISO certificaat behaalde.

Nico Groen gaat in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van ISO 55000 en hoe hiermee om te gaan.

Registreer nu voor het webinar dat wordt verzorgd op dinsdag 26 januari van 13.00 tot 14.00 uur. Dit webinar wordt u aangeboden door de NVDO en Traduco in samenwerking met de RET.

Webinar:
Via deze link kunt u de opgenomen webinar bekijken.

Vele jaren hebben we onze diensten geleverd vanuit Heerhugowaard. We zijn begonnen aan een nieuw avontuur.
Op 16 december is Traduco verhuisd van Heerhugowaard naar Dordrecht.

Vanuit de nieuwe locatie zal de samenwerking met Mainnovation verder ontwikkeld worden om uitgebreidere asset management diensten aan onze klanten te kunnen bieden.

Op 16 december 2020 is Traduco verhuisd naar:
Johan de Wittstraat 2
3311 KJ Dordrecht

Ons postadres wordt:
Bagijnhof 21
3311 KE Dordrecht

Ons nieuwe telefoonnummer is: +31 (0)78 303 1650

Leergang Asset Management 

‘Voorheen bekeek ik een wissel vooral vanuit technisch oogpunt. Ik ben nu strategischer gaan denken en ben me meer bewust van de kosten. Hierdoor vraag ik me direct af of er een efficiëntere werkmethode is.’ Rob van Es, Maintenance Engineer Railtechniek bij de RET, volgde medio dit jaar de Leergang Asset Management en hij is enthousiast. ‘Voor mij is Asset Management een manier van werken om in control te komen.’

Rob kreeg deze training aangeboden toen hij binnen de RET de overstap maakte van de Afdeling Onderhoud naar Asset Management. De RET verzorgt het stadsvervoer in en om de stad Rotterdam. Rob is samen met zijn team verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur. ‘De geleidingen en daarbij natuurlijk de wissels die uiteraard te allen tijde goed moeten functioneren’, vertelt Rob.

Van onderhoud naar AM

Binnen de Afdeling Onderhoud was het streven om eventuele storingen zo snel mogelijk op te lossen. ‘Er was iets kapot en we gingen het maken. Daarna leverde je bij wijze van spreken nog even de bonnetjes in zodat alles betaald werd en dat was het dan. We waren vooral preventief en correctief bezig en opereerden oplossingsgericht.’
Om het verschil tussen onderhoud en asset management te kunnen duiden, zegt Rob iets dat in eerste instantie nogal tegenstrijdig klinkt: ‘Vanuit Asset Management ligt er veel meer focus op onderhoud.’ Dit vraagt om een nadere uitleg. ‘Je duikt er dieper in en kijkt naar alle aspecten die onderhoudsgerelateerd zijn. Niet alleen naar de storing en het technisch oplossen hiervan. Asset management betekent dat je de storing analyseert en op zoek gaat naar structurele en efficiëntere oplossingen zodat dit uiteindelijk scheelt in de kosten.’

Leergang Asset Management

Dit sluit helemaal aan op het doel van de Leergang Asset Management, die nu al vele jaren wordt georganiseerd door Traduco in samenwerking met de NVDO. Asset management biedt een breder perspectief, gericht op het verkrijgen van optimaal rendement en risicobeheersing van de kapitaalsinvesteringen over de gehele levensduur van de assets. Rob: ‘Je verdiept je meer in de kosten en je onderzoekt welke maatregelen je zou kunnen nemen om die kosten te verlagen. Welke kosten worden gemaakt? Kun je repeterende storingen voorkomen? Op welk moment kies je voor reparatie en wanneer zou (deel)vervanging beter zijn?’ Het is een meer strategische benadering, legt Rob uit. ‘In de Leergang heb ik onder andere geleerd hoe je de life cycle kosten berekent en hoe je risicomanagement toepast. Inzicht hierin helpt bij het opstellen van een goede businesscase. Daarnaast wordt je uitgedaagd om na te denken over levensduurverlengende maatregelen, ook in het kader van duurzaamheid.’

Praktijkgericht

Tijdens de cursus was Rob doorlopend bezig met een vertaalslag van theorie naar praktijk. Zijn aantekeningen waren soms een letterlijke weergave van datgene dat docent Nico Groen vertelde, maar in zijn schrijfblok staan ook notities over hoe het geleerde zou kunnen worden toegepast binnen de RET. ‘De Leergang Asset Management geeft een heleboel informatie die praktisch toepasbaar is en die je helpt om het vakgebied beter te kunnen doorgronden. Ik begrijp nu beter wat asset management inhoudt, wie welke verantwoordelijkheden heeft en wat er nodig is om de assets te managen. Ik zie het zo: asset management is een manier van werken waarmee je in control gaat komen. Op alle vlakken in control is misschien een utopie, maar het geeft je wel veel handvatten.’

Aanrader

Rob is enthousiast over de Leergang Asset Management. ‘De inhoud, de manier van lesgeven, het leertempo. Nee, ik heb geen op- of aanmerkingen. En dat de eerste twee bijeenkomsten noodgedwongen via Teams gehouden werden, heeft in mijn beleving geen nadelen.’ Het feit dat de deelnemers uit verschillende branches kwamen, ziet Rob als een voordeel. ‘We kwamen uit verschillende organisaties maar als iedereen zijn installaties beschouwt als assets, dan is de aanvliegroute al snel vergelijkbaar. We hebben vanuit verschillende disciplines praktijkervaring met elkaar gedeeld en ook dit was zeer leerzaam.’
Ook het onderdeel ‘welke rol speelt duurzaamheid binnen asset management’ vond Rob interessant. ‘Hierover nadenken hoort er zeker bij. Het is echt niet alleen maar een kwestie van vol gas gaan, letterlijk en figuurlijk. Soms levert een investering in duurzaamheid juist geld op. En dat is dan weer mooi voor de businesscase.’

Geïnterviewd door : Laura van der Linde – Marketing Communications Coördinator – at Mainnovation
Fotograaf: Rick Keus

Investeren of vervangen?

Steeds vaker komen Asset Managers voor investeringsvraagstukken te staan bij ‘aging assets’. Kan de levensduur nog verlengd worden of is het beter om toch te vervangen en wat zijn hierbij afwegingen? Gaat het alleen om financiële afwegingen of is het ook belangrijk om de impact op veiligheid, gezondheid en het milieu mee te nemen?

Deze vragen speelden ook bij een opdrachtgever van Traduco die actief is in de petrochemische industrie. Voor een bestaande dampverwerkingsinstallatie stond men na 25 jaar voor de keuze om levensduur verlengende investeringen te doen of om het systeem geheel te vervangen. De opdrachtgever kon gevoelsmatig wel een keuze maken maar het daadwerkelijk onderbouwen van de keuze was een stuk lastiger. Een perfect middel om tot een goede onderbouwing te komen van deze afwegingen is de Life Cycle Costing (LCC) analyse.

LCC grafiek: Optimale levensduur met correctieve vervangingen

Gegevens verzamelen

Het grote voordeel voor de opdrachtgever was dat in het verleden al een op risico’s gebaseerd onderhoudsconcept was opgesteld voor deze asset. Dit betekende dat de meeste gegevens voor de LCC-analyse al verzameld waren. De risicoanalyse legt namelijk de preventieve en correctieve kosten vast dus zowel de directe kosten (technische kosten) alsook de indirecte gevolgkosten voor de bedrijfsvoering. Denk hierbij o.a. aan de kosten voor stilstand, milieuschade en (persoonlijke) veiligheid.

LCC grafiek: Optimale levensduur met preventieve vervangingen

Gegevens invoeren in software

Door een LCC-analyse uit te voeren met de sofwaretool AMprover® van Traduco zijn de levensduurkosten doorgerekend voor beide scenario’s: levensduurverlenging of vervangen?
Als resultaat zijn o.a. berekend:

 • de gemiddelde jaarlijkse kosten
 • het besparingspotentieel
 • de optimale levensduur
 • de netto contante waarde

Annual Equivalent Cost methode

Omdat in dit geval met scenario’s wordt gerekend van verschillende levensduren is het belangrijk om niet de gemiddelde jaarlijkse kosten 1-op-1 met elkaar te vergelijken. Een veel beter middel is in dit geval de Annual Equivalent Cost (AEC) methode. Dit is een financiële methode om investeringsvoorstellen met verschillende doorlooptijden door te rekenen.

Uitkomsten LCC analyse

Resultaat van de LCC analyse

Met de resultaten kon de opdrachtgever een weloverwogen beslissing maken. In dit geval is gekozen voor het iets duurdere investeringsalternatief. Waarom? Die iets hogere investeringskosten (technische kosten) wogen niet op tegen het verhoogde risico (gevolg kosten) wat men binnen 10 jaar zou lopen op de bedrijfswaarden veiligheid en milieu. Hogere investeringskosten maar lagere levensduurkosten dus!

Door: Sander Eekhof – Asset Management Senior Consultant

 

Benieuwd naar de mogelijkheden van Life Cycle Costing?

Traduco verzorgt een aantal trainingen welke mogelijk interessant voor u zijn.

In het artikel ‘Coaching bij Asset Management processen’ benoemden wij enkele Asset Management vraagstukken die aan de orde zijn geweest bij onze klanten en die wij met behulp van ‘coaching on the job’ verder hebben geholpen. In dit artikel gaan wij verder in op het coachingstraject dat wij bij een van onze klanten voerden bij het bewerkstelligen van het analyseren van prestatie indicatoren.

Aanleiding

Na het inrichten en werken met het nieuwe OBS ontstonden er managementvraagstukken over hoe de Asset Management processen zoals werklast, backlog en kostenverdeling van de onderhoudswerkzaamheden verliepen. Deze gegevens dienen uit het OBS-data te worden gerapporteerd en geanalyseerd.

Gedurende de data-analyse trajecten wordt vaak door de medewerkers aangegeven dat de data nog niet geanalyseerd kan worden, omdat de kwaliteit van de data nog niet volledig of optimaal is om te analyseren. Deze benadering werkt juist stagnerend bij het verder optimaliseren van de werkprocessen en de organisatie gaat op dezelfde voet verder, zonder feedback vanuit het OBS te krijgen en zonder te focussen op mogelijke verbeteringen.

Advies

In dit geval hebben we de klant toch geadviseerd om de data te analyseren zodat zowel kwalitatieve als kwantitatieve conclusies uit de data getrokken worden. Meten is weten. Indien blijkt dat de kwaliteit inderdaad niet optimaal is, dan kunnen in de werkprocessen en in de organisatie concrete acties uitgerold worden om de kwaliteit van de data te verbeteren.

Aanbevelingen

Een aantal aanbevelingen welke uit de maandelijkse analyse getrokken konden worden waren:

 • standaardiseren van de storingsomschrijving met (object en afwijking), hiermee wordt de data kwaliteit verbeterd en kan de data analyse efficiënter worden uitgevoerd
 • in de gaten te houden dat de juiste onderhoudsstrategie conform de vastgestelde werkprocessen gekozen wordt voor elk werkorder-type
 • extra tekstuele beschrijvingen toe te voegen aan onderhoudstaken van storingen. De teksten zijn vervolgens bruikbaar bij het analyseren van storingen, trends en bij de Root Cause Analysis sessies
 • het vastgestelde werkstroomproces te blijven monitoren door wekelijks de werkorder-statussen uit het OBS te rapporteren en te analyseren

Resultaat

De klant heeft hiermee meer inzicht gekregen in de mogelijke kwalitatieve verbeteringen. Deze zijn vervolgens uitgerold binnen de afdeling. De managementvraagstukken worden nu maandelijks toegelicht met grafieken, onderbouwingen en verbeteracties. Aan de hand van de storingsanalyses worden nu door nieuwe inzichten de onderhoudsconcepten en de onderhoudsplannen geoptimaliseerd.

Door: Soefjen Tmalla – Asset Management Consultant

 

Lees ook:

Coaching bij Asset Management processen
Het opstellen van risicogestuurde onderhoudsconcepten
Het inrichten van onderhoudsplannen in een onderhoudsbeheersysteem (OBS)
Efficiënter werkstroombeheer

 

De ontwikkelingen in de markt vragen om een bredere portfolio van dienstverlening. Wij zijn trots te mogen aankondigen dat Traduco onderdeel gaat uitmaken van Wij denken dat de mogelijkheden hiermee voor Traduco in een dergelijk sterk samenwerkingsverband zullen toenemen en kunnen u in de toekomst wellicht nog op een bredere wijze van dienst zijn.

De contactpersonen die u van Traduco gewend bent, blijven hetzelfde. Wilt u meer informatie over deze stap, dan zijn wij gaarne bereid dit in een persoonlijk gesprek met u toe te lichten.

De overname is met een persbericht op 12 februari 2020 verzonden via diverse communicatiekanalen van Mainnovation en Traduco.

>>> Naar het persbericht

Op de foto: Nico Groen van Traduco (links) en Mark Haarman van Mainnovation ondertekenen de akte van overname.

Zoals al eerder door ons geschreven in het artikel ‘Coaching bij Asset Management processen’, gaan wij in dit artikel verder in op het coachingstraject dat wij bij een van onze klanten voerden. Dit keer bij het bewerkstelligen van een efficiëntere werkstroom.

Aanleiding

In de loop van de tijd stapelde de backlog aan werkorders bij de werkvoorbereiding en het administratiewerk zich bij onze klant op. Hierdoor raakte het team het overzicht kwijt in welke fase zich een werkorder in de werkstroom bevond.

Aanpak

Gedurende het coachingproces van het team werd eerst geanalyseerd hoeveel werkorders er gemiddeld per maand gegenereerd werden. Gemiddeld bleek dat 80 werkorders te zijn. Dit gaf een beeld in de hoeveelheid administratief werk dit omvatte voor de werkvoorbereiding en werkafhandeling. Vervolgens werd gekeken in welke fases van de werkstroom de meeste werkorders bleven hangen. Uit de data analyse is gebleken dat de meeste werkorders in de voorbereidingsfase en de afhandelingsfase zaten. Doel van deze inventarisatie was om de team inzicht te geven in:

 • hoe de huidige werkstroom functioneert
 • welke fases in de werkstroom aanwezig zijn
 • hoe de fases te identificeren
 • waar de knelpunten waren in de werkstroom

Van hieruit konden vervolgens verbeteringen geïnitieerd worden. De verbeteringen waren bedoeld om meer controle te krijgen in het verloop van de werkorders, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit werd gerealiseerd door het invoeren van een wekelijks monitoringssessie. Gedurende deze sessie werd er gekeken:

 • of de backlog boven de 80 werkorders zat
 • in welke fase/status de meeste werkorders zaten
 • waarom werkorders in een bepaalde fase/status zaten
 • vervolgens werden er acties uitgezet

Resultaat

Een aantal gerealiseerde verbeteringen waren:

 • door de uitgebreide toelichting van de verschillende fases in de werstroom, is de werkstroom in het OBS van een Black Box naar een meer inzichtelijke informatiebron getransformeerd
 • door de inventarisatie van status van de werkorders is er inzicht gekregen in de knelpunten van de werkstroom
 • de monitoringstaken zijn verdeeld over de medewerkers zodat elke medewerkersrol zijn eigen deel in de werkstroom kan monitoren
 • er is een verdeling gemaakt in snel lopende en traag lopende werkorders. De eerste vergt minder voorbereidingswerk waardoor de technici die sneller op kunnen pakken. Dit voorkomt de opstapeling van werkorders bij de werkvoorbereider

Het team heeft hiermee een grotere bewustwording gekregen omtrent de inhoud en de werkstroom binnen het OBS. Tevens hebben ze hiermee meer grip gekregen op hun administratieve werkzaamheden.

Door: Soefjen Tmalla – Asset Management Consultant

 

Lees ook:

Coaching bij Asset Management processen
Het opstellen van risicogestuurde onderhoudsconcepten
Het inrichten van onderhoudsplannen in een onderhoudsbeheersysteem (OBS)
Gatekeeping van notificaties in een onderhoudsbeheersysteem (OBS)
Het analyseren van prestatie indicatoren en initiëren van verbeteringen