Deze maand verwelkomden wij 2 nieuwe gezichten bij Traduco: nieuwe medewerkster Karen en stagiar Remco. Karen stelt zich hier verder voor:

“Sinds 1 februari jongstleden ben ik, Karen Huybens, Traduco als Asset Management Junior Consultant komen versterken. In 2010 heb ik de bachelor Bedrijfskunde en daarna in 2011 de master Marketing Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam behaald.

Daarna ben ik een aantal jaar Marketeer bij een grote verzekeraar geweest. Omdat ik de verander- en verbetertrajecten leuker vond dan het reguliere werk, heb ik na een korte omzwerving als marktonderzoeker besloten om weer te gaan studeren, nu in Groningen. Daar heb ik in november 2017 mijn tweede master behaald: Technology and Operations Management.

Bij Traduco hoop ik de komende tijd deze opgedane kennis in de praktijk te kunnen toepassen en mijn vaardigheden hierin verder te kunnen verbreden en verdiepen.

In mijn vrije tijd rij ik motor, loop ik hard en probeer ik ieder jaar weer wat meer van de wereld te zien.”

In de ruim afgelopen 11 jaar dat ik bij Traduco werk, ‘moet’ ik regelmatig aan vrienden en kennissen uitleggen wat Asset Management is. Zeker toen ik net bij Traduco begon, werd er met regelmaat gevraagd naar mijn werk. Nog steeds wanneer ik nieuwe mensen ontmoet komt het ‘issue’ weer naar voren.

Wanneer u een expert bent, dan hoeft u niet verder te lezen, u weet immers wel wat Asset Management inhoudt. Maar…. misschien heeft u zelf wel Dummies – zoals ik – in uw omgeving. Wellicht uw nichtje die u op een verjaardag binnen de familie ontmoet en aan u vraagt wat u nu precies voor werk doet. Leest u dan nog even verder!

> Lees het complete artikel op LinkedIn

 

De 7-daagse najaars leergang Asset Management is op 14 december jongstleden afgesloten met een aantal praktijkcases, waarbij de cursisten de theorie van het Asset Management in de praktijk hebben gebracht. Als gastheer heeft Tata Steel opgetreden, waarbij een rondleiding over de site in IJmuiden was georganiseerd. Al met al een leerzame dag voor deelnemers en docenten.

Nieuw toegevoegd in de leergang Asset Management zijn een aantal actuele onderwerpen die spelen binnen het onderdeel Asset Data Management: Big Data, Internet of Things en Block Chain. In de leergang wordt ingegaan hoe organisaties op een praktische wijze invulling kunnen geven aan deze onderwerpen.

Wij wensen alle deelnemers veel succes bij de implementatie van Asset Management binnen hun organisatie!

Kiwa volgt training Asset Management bij Traduco

De auditoren op het gebied van ISO 55000 van Kiwa zijn door Traduco getraind in de ins en outs van Asset Management. Op deze wijze houden zowel Kiwa als Traduco aansluiting bij de actuele onderwerpen, welke momenteel in Asset Management land leven. In de training is vooral ingegaan op de wijze waarop een Asset Management organisatie op een zo praktisch mogelijke wijze kan worden ingericht, waarbij verschillende onderdelen als puzzelstukken in elkaar moeten vallen.

Ontwikkelingen op maatschappelijk en juridisch gebied
Welke ontwikkelingen vinden er plaats op juridisch en maatschappelijk gebied die aanleiding zijn geweest voor de ontwikkeling van de ISO 55000? Hierbij is vooral ingegaan op de verschuiving van verantwoordelijkheden op beheergebied naar asset eigenaren.

Invulling van de Line of Sight en Alignment
Op welke wijze wordt aan de Line of Sight, van strategisch naar operationeel beheer, invulling gegeven?  Maar ook: op welke wijze worden de processen van ontwerp naar gebruik en onderhoud op elkaar afgestemd, de Alignment?

Rol van risicomanagement naar Life Cycle Costing
Vanuit het tactisch proces kan met behulp van risicoanalyses worden gekeken naar de risico’s rondom het beheer van assets. Deze worden vervolgens vertaald naar concrete werkpakketten, welke kunnen worden uitgevoerd. Tevens dienen lange termijn overzichten te worden opgesteld, waarbij niet alleen van de optimale levensduur wordt uitgegaan, maar deze ook wordt bepaald.

Tot slot
In de training hebben Kiwa en Traduco ook veel van elkaar geleerd, waarbij we onze diensten weer aan de BV Nederland willen aanbieden.

Op 11 oktober jongstleden is de leergang Asset Management wederom van start gegaan.

Nieuw toegevoegd in de leergang Asset Management zijn een aantal actuele onderwerpen die spelen binnen het onderdeel Asset Data Management:

  • Big Data
  • Internet of  Things
  • Block Chain

In de leergang wordt ingegaan hoe organisaties op een praktische wijze invulling kunnen geven aan deze onderwerpen.

Afgelopen vrijdag 22 september jl. heeft Traduco met een aantal klanten en relaties voor de tweede keer de “Traduco Zweefvliegdag” gehouden bij Zweefvliegclub Den Helder. Na een presentatie waarin Nico Groen uitleg heeft gegeven over het zweefvliegen en de rol van Asset Management binnen de zweefvliegclub, konden alle gasten één of meerdere keren een vlucht maken. Op de foto is de tweezitter van het type ASK-21 in de landing te zien.

‘Brand in de Schipholtunnel’… met een groot verkeersinfarct tot gevolg. Hoe kan het dat een relatief kleine gebeurtenis in een van onze belangrijke verkeerstunnels zo’n impact krijgt en misschien belangrijker: Wat kunnen we eraan doen om problemen in de toekomst te voorkomen?

De brand op zichzelf was geen grote brand, wel raakten allerlei elektriciteitskabels beschadigd, waardoor aanpalende systemen uitvielen. En ja, kan een tunnel wel weer open voor verkeer als niet alle systemen volledig operationeel zijn?

Hier zit de crux. Wanneer is een tunnel veilig genoeg om in gebruik te kunnen nemen? Het lijkt wel of we in onze maatschappij geen risico meer mogen nemen. En wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat? We vrezen allemaal Amerikaanse toestanden, maar in de praktijk wordt ook die soep niet zo heet gegeten.

In Nederland zijn er nauwelijks rechtszaken geweest, waar een bestuurder of eigenaar van een installatie aansprakelijk is gesteld voor ‘onbehoorlijk gedrag’ met betrekking tot het asset management van installaties. Het meest extreme voorbeeld in deze is de veroordeling van het management van Chemie Pack geweest. En zelfs hier heeft de rechter alleen een taakstraf opgelegd.
In Amerika zijn er tunnels en viaducten, waarbij je jezelf afvraagt of het wel veilig is om het desbetreffende ‘kunstwerk’ in te rijden. Gelukkig gaat president Trump een groot budget uittrekken om hier wat aan te doen.

In Nederland mogen we ons gelukkig prijzen met de staat van onze infrastructuur. Toch zou het een stuk beter kunnen. Zo nu en dan gebeurt er iets met onze infrastructuur – of assets. De vraag is dan of we de verschillende ondersteunende veiligheidssystemen vervolgens dusdanig kunnen inrichten dat deze gebeurtenissen niet of maar beperkt leiden tot een stilstand van de productieprocessen rondom deze installaties, in dit geval de verkeersstroom door de tunnel.

We zouden ons volgende zaken kunnen afvragen:

  • of we niet met een tijdelijke beheersmaatregel iets meer risico mogen nemen;
  • of dat andere typen installaties de rol van bepaalde installaties gedeeltelijk over kunnen nemen.

We kunnen in dit geval zelfs spreken over een stukje reliability en availability engineering. Goed dat de komende jaren verder gewerkt zal worden aan de verbetering van de Schipholtunnel. Belangrijk dat de reliabillity en availability engineering hier voldoende aandacht krijgen.

 

Afsluiting leergang Asset Management bij Solvay

Op 11 januari jongstleden heeft een nieuwe lichting cursisten de leergang Asset Management afgerond. Dit jaar heeft de eindopdracht plaatsgevonden bij het bedrijf van één van de cursisten: Solvay in Herten (Limburg), waar – als voorbeeld – naar het Asset Management van een aantal productie installaties is gekeken. Specifiek zijn hierbij naar de verschillende risico’s, optimale beheersmaatregelen en de life cycle kosten gekeken. Daarnaast is op deze dag ook aandacht besteed aan de impact van een aantal organisatorische veranderingen (Human Factor Monitor) binnen de organisatie van Unica.

Al met al een leerzame leergang met leuke resultaten. Traduco wenst alle cursisten veel succes in de toekomst met het verbeteren van het Asset Management binnen hun eigen bedrijf!

Traduco ondersteunt één van Amerika’s grootste raffinagebedrijven met een unieke aanpak

De uitdagingen voor bedrijven in de olie- en gasindustrie zijn groter dan ooit. Mede door verduurzaming, lage olieprijzen, politieke invloeden en stijgende kosten bij de winning van aardolie staan de productiekosten onder druk. Productieverlies door stilstand loopt bij raffinaderijen en chemische plants al snel op tot meer dan 1 miljoen euro per dag. Dit maakt kosteneffectief beheer en onderhoud van de assets essentieel.

  • Waar moet een bedrijf als eerste geld in investeren?
  • Waar loopt men de grootste risico’s in termen van veiligheid, gezondheid, milieu en productieverlies?
  • Waar liggen de prioriteiten bij een onderhoudsstop?
  • Waar zitten de zwakke schakels binnen het productieproces?

Om deze vragen te beantwoorden zijn conventionele Asset Management methodieken als FMECA/RCM doeltreffend. Echter vergen deze vaak een lange doorlooptijd en veel van een organisatie, zowel financieel als van de personele capaciteit.

Sander Eekhof, Consultant van Traduco B.V. ondersteunt de klant van Traduco (Global Solutions) – een van de grootste onafhankelijke petroleum raffinaderijen en leveranciers van transportbrandstoffen, stookolie, petrochemische grondstoffen, smeermiddelen en andere aardolieproducten – in de Verenigde Staten met een unieke en nieuwe aanpak: Risk & Reliability Optimization. Een combinatie van risicobeoordeling en betrouwbaarheidsanalyses met behulp van de software tool AMprover®. Hiermee wordt in zeer korte tijd een gehele raffinaderij of (petro)chemische plant doorgelicht.

Sinds 2007 verzorgt Traduco de Minor Asset Management bij de Hogeschool InHolland te Alkmaar

Onderdeel van de Minor is de praktijkopdracht, deze wordt door de studenten Technische Bedrijfskunde uitgevoerd bij een extern bedrijf. Gedurende de looptijd van de Minor voeren de studenten in kleine groepjes een Asset Management opdracht uit. De docent van Traduco begeleidt ze hierbij. De uitgevoerde opdracht levert aandachtspunten op die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van Asset Management binnen de betreffende bedrijven. Aan het eind van de Minor maakt elke groep studenten een eindrapport met bijhorende eindpresentatie.

Op 12 en 13 januari jongstleden hebben de studenten hun presentatie gehouden bij Traduco in Heerhugowaard. Op de foto start een van de groepen hun presentatie van de opdracht bij opdrachtgever CiRoPack uit Heiloo, totaalleverancier van verpakkingen en verpakkingsmaterialen.

Van de Hogeschool InHolland waren Jan Jansma (docent opleiding Technische Bedrijfskunde) en Colette van der Ree (coördinator opleiding Technische Bedrijfskunde) aanwezig. Traduco werd vertegenwoordigd door John Vrijbloed (docent Traduco Minor Asset Management) en Nico Groen (Directeur). Ook het bedrijfsmanagement van de deelnemende bedrijven aan de praktijkopdracht behoorden tot de toehoorders van de presentaties.

Traduco wenst alle studenten veel succes in de toekomst en wellicht komen wij elkaar later nog tegen in het werkveld!