Training is een belangrijk onderdeel om de Alignment binnen Asset Management op een hoger plan te brengen. Alignment houdt in dat alle partijen van operationeel tot en met strategisch niveau van productie-, projecten- en onderhoudsorganisatie op één lijn liggen.

Het is echter ook belangrijk om Alignment te krijgen met externe partijen. Daarom is het bijzonder dat Traduco de auditoren van Kiwa op het vakgebied van Asset Management (ISO 55000) heeft getraind.

Asset Management training bij Kiwa

Het interview dat de NVDO heeft gehouden met Nico Groen van Traduco en Dirk Konijnenberg van Kiwa is onlangs gepubliceerd in het Vakblad Asset Management (VAM).

Naar het artikel >>

 

Foto met dank aan de NVDO: Nico Groen (Traduco) en Dirk Konijnenberg (Kiwa)

Op 28 juni jongstleden vond de afsluiting van de leergang Asset Management plaats bij het bedrijf van één van de deelnemers: Kuehne + Nagel in Utrecht. Het programma van deze ‘round up dag’ bestond o.a. uit een bedrijfspresentatie en rondleiding bij het gastbedrijf, een terugblik op de leergang, de eindpresentaties van de deelnemers en het afnemen van de Asset Management toets. Alle deelnemers hebben de leergang met succes afgerond en hebben hiervoor een certificaat ontvangen.

  Terugblik op de leergang

Het programma van de 7-daagse leergang bestaat uit zes lesdagen waarin technisch bedrijfskundige onderwerpen worden afgewisseld praktisch toepasbare cases en onderwerpen ter versterking van de sociale aspecten. De rol van de mens (Human Factor) speelt een belangrijke rol bij de implementatie en borging van Asset Management binnen de organisatie. De zevende dag is een afsluitende round up dag, die – indien mogelijk – bij het bedrijf van één van de deelnemers plaatsvindt.

De leergang is vanuit het “action learning” principe opgezet, waarin de onderwezen theorie wordt afgewisseld met eigen ervaringen, opdrachten en praktijkcases. Met de afsluitende AM toets en de groepsopdracht laten de cursisten zien dat zij de onderwezen onderwerpen voldoende beheersen. De groepsopdracht kan daarnaast dienen als een leidraad voor de invoering en borging van Asset Management binnen het eigen bedrijf.

  Eindpresentatie

Wij wensen alle deelnemers veel succes bij de implementatie van Asset Management binnen hun organisatie!

 

Op de foto v.l.n.r. staand: Frank Schiffer (Fibrant), Nick Meuwissen (Fribrant), Karen Huybens (Traduco), Martin Loeve (trainer Delta Dynamics), Wiebe Harmanny (Waterschap Noorderzijlvest), Sip te Velde (Waterschap Noorderzijlvest), Alfonso Verkerk (Castillo advies). Zittend v.l.n.r.: Rene Strijbos (Kuehne + Nagel), Nico Groen (docent Traduco). Niet op de foto aanwezig: Michel Ligtenberg (Croonwolter&dros)

Bestaande businessmodellen zijn gebaseerd op het stuk gaan van producten
Zonder de vervanging van kapotte producten, verliezen bedrijven een groot deel van hun business case. Gloeilampen gaan na een paar jaar kapot, zodat een nieuwe lamp moet worden aangeschaft.

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot producten en diensten
Tegenwoordig richt Philips zich niet meer op lampen maar op licht als een product. Een andere ontwikkeling is dat de grootste tech bedrijven als een Uber (grootste taxibedrijf ter wereld) en Airbnb (grootste vastgoedbedrijf ter wereld) zelf geen assets meer in bezit hebben. Ze bieden een product aan waarbij ze de zorg en verantwoordelijkheid voor de assets bij derden laten. Hierdoor kunnen ze snel en zonder grote investeringen inspelen op nieuwe (markt)ontwikkelingen.

De snelheid van deze ontwikkelingen wordt de komende jaren alleen maar hoger
Doordat bestaande technologie betaalbaar(der) en daarmee toegankelijker wordt, komen er meer (digitale) mogelijkheden beschikbaar. Met steeds betaalbaardere geavanceerdere sensoren wordt meer data over assets verzameld. Echter neemt de hoeveelheid beschikbare data in zo’n mate toe dat deze niet meer met de hand, maar door de ICT zelf moet worden geanalyseerd. Dit zal ertoe leiden dat over vijf jaar elke Asset Management beslissing door Artificial Intelligence wordt ondersteund. Hierdoor zullen gebruikers en opdrachtgevers meer van organisaties vragen en eisen en is andere benadering van Asset Management nodig.

Data chaos
Op dit moment worden veel data- en onderhoud systemen onafhankelijk van elkaar geïmplementeerd waardoor samenhang ontbreekt. Er ontstaat een chaos van data, met als grootste bedreiging dat de juiste informatie niet uit de systemen kan worden gehaald. Een bedrijf moet nagaan waar, wanneer en hoe zij de nieuwe technologie het meest zinvol kan inzetten. Want ondanks dat bijvoorbeeld sensoren steeds goedkoper worden, zijn deze (nog) niet gratis. Er is een investering voor nodig. Om deze investering efficiënt in te zetten, zal een bedrijf eerst moeten bepalen waar de hoogste risico’s zich bevinden en het meeste rendement kan worden behaald met bijvoorbeeld een betere conditie bepaling van assets.

Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de toepassing van Asset (Data) Management?
Om mee te kunnen blijven doen, moet Asset Management slimmer, efficiënter en anders worden ingericht. Asset Management moet flexibel en wendbaar worden om gepersonaliseerde producten aan te kunnen bieden waarin men zelf invloed heeft op wat men afneemt. Om dit in de nabije toekomst voor elkaar te krijgen, zal naar het totale scope van de beschikbare data over assets moeten worden gekeken.
Een overall visie op data zal moeten worden opgesteld voor hoe de organisatie eenduidig met haar datamanagement om dient te gaan. Zo lang dit niet is geregeld, is het niet duidelijk hoe informatie geïnterpreteerd kan worden en hoe men ermee moet werken. De beschikbare informatie en de gedane investering verliest dan zijn waarde.

 

Karen Huybens is Junior Asset Management Consultant bij Traduco en schreef dit artikel naar aanleiding van het bijwonen van het NVDO Jongerenfestival dat in april jongstleden plaatsvond.
Het doel van dit festival is om leden onder de 35 jaar met elkaar in contact te brengen en hen te informeren over nieuwe ontwikkelingen en trends in hun vakgebied.

 

 

Op vrijdag 20 april jl. heeft Traduco deelgenomen aan het Mix & Match Event in het AFAS-stadion in Alkmaar. Zo’n 600 studenten van de Hogeschool Inholland werden in contact gebracht met ca. 60 deelnemende bedrijven, op zoek naar een match!

De middag werd ‘afgetrapt’ met een lunch. Start van het event vond plaats op de tribune van het stadion met een inleiding door enkele sprekers. Daarna gingen de pitches van start: in een 1 minuut durende pitch kregen de deelnemende bedrijven de gelegenheid kort iets te vertellen over het bedrijf en de stagemogelijkheden om de studenten enthousiast te maken over de mogelijkheden bij het bedrijf. Na de pitches was er tijd voor rondetafelgesprekken, waarbij de studenten konden aanschuiven voor een gesprek met de bedrijven. De middag werd afgesloten met een borrel.

         

Het event werd bijgewoond door Nico Groen, Karen Huybens en Remco Scholten (stagiair InHolland bij Traduco).

 

Van traditioneel ontworpen assets blijkt dat 80% van de totale life cycle costs (LCC) al is bepaald op het moment dat het ontwerp in de operationele fase komt. Dit betekent dat tijdens de exploitatie fase de mogelijkheid beperkt is om de onderhoudskosten te optimaliseren.

Vanuit de Asset Management gedachte wordt nu in de ontwerpfase van met name kapitaalintensieve assets al rekening gehouden met karakteristieken van die assets (zoals betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid) die grote invloed hebben op de LCC. Hierdoor zullen voor de eindgebruiker de jaarlijkse onderhoudskosten lager liggen.

Traduco werkt bij organisaties binnen verschillende industrieën in het ontwerpproces bij het maken van gedegen ontwerpkeuzes van diverse installaties. Door de toepassing van functioneel specificeren worden technische specificaties herleid (Systems Engineering) en kunnen oplossingen worden aangedragen. Welke oplossing genomen moet worden (design decisions) zal blijken uit het modelleren van de gekozen oplossingen. Dit gebeurt op basis van de RAMS-analyse methodiek. Door daarnaast het betreffende ontwerp ook te analyseren met behulp van de RCM-methodiek kunnen de exploitatiekosten worden berekend.

De analyses worden verricht met de toepassing van onze Asset Management risicoanalyse software AMprover®.

Door deze twee analyse methodieken te verbinden ontstaat de ideale situatie waarbij een iteratiemogelijkheid gecreëerd wordt op basis van de karakteristieken die uiteindelijk de doorslag geeft op de ontwerpkeuze. De consequenties van de ontwerpkeuze kunnen worden overzien.

De voordelen hiervan zijn:

• Minder problemen bij inbedrijfstelling
• Minder productieverliezen
• Kortere “Time to Market”
• Volledige veiligheidsbewustwording in relatie tot onderhoud en productie
• Lagere total cost of ownership
• Continue effectieve en efficiënte productie
• Beschikbaarheid van documentatie vóór inbedrijfstelling
• Beschikbaarheid van onderhoudsconcepten gebaseerd op FMEAC/RCM risicoanalyses

Begin dit jaar is Remco Scholten bij ons in dienst getreden als stagiair. Zijn stage loopt tot eind juni. Hieronder stelt hij zich nader voor:

 

“Sinds eind januari 2018 mag ik, Remco Scholten, de rol als stagiair vervullen bij Traduco. Daar ben ik best wel trots op, aangezien Traduco mij zo veel kennis te bieden heeft over Asset Management.
Momenteel zit ik in het vierde jaar van mijn studie Technische Bedrijfskunde. Ik ben ik bezig aan mijn laatste stage en in september 2018 ga ik afstuderen. Vorig jaar kreeg ik het vak Asset Management op school gedoceerd door enkele consultants van Traduco. Dit inspireerde mij om bij Traduco stage te gaan lopen.

 

“Asset Management ondersteunt het primair proces en omvat de organisatie en alle taken
die nodig zijn om al uw fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur,
op een kosteneffectieve wijze in te zetten, ter realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.”

 

Traduco geeft mij de kans mijn netwerk te vergroten, aangezien ik met verschillen bedrijven op hoog niveau in contact kom. Een steentje bijdragen aan de organisatie en daarnaast veel te leren is een ideale combinatie!

Stageopdracht
Tijdens mijn stage zal ik een digitale bibliotheek gaan opzetten in AMprover®.
AMprover® is het softwaresysteem van Traduco dat bedrijven en consultants ondersteunt in het maken van o.a. risicoanalyses. In de loop van tijd zijn er binnen Traduco heel wat risicoanalyses uitgevoerd. Al deze data kan omgezet worden in informatie voor de klanten, zodat er met bepaalde betrouwbaarheid een uitspraak in vorm van een risicoanalyse gedaan kan worden over een bepaald kritisch component, bijvoorbeeld een pomp.

Resultaat
Door de opzet van een digitale bibliotheek zal een risicoanalyse gedaan kunnen met minder tussenkomst van een consultant. Voordelen hiervan zijn zowel voor de klant als voor Traduco:

• efficiency verbetering
• betere consistentie binnen onderhoudsconcepten

En… voor mijn onderzoek een goed cijfer!”

 

 

Zorg voor water en veiligheid
Het Hoogheemraad van Delfland is verantwoordelijk voor het waterbeheer en de waterkwaliteit in de regio Delfland. Delfland staat voor zijn kerntaken en zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende water en de zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Vraagstelling
De omgeving wordt steeds complexer en daardoor verandert de positie van Delfland in de maatschappij en de manier waarop Delfland zijn kerntaken wil en kan uitvoeren. Om deze reden is Delfland de afgelopen jaren bezig met de invoering van Asset Management. Hiertoe is de organisatie aangepast en zijn de taken en rollen verdeeld. Aan Traduco is door de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) de vraag gesteld om te inventariseren op welke wijze het informatiemanagement op deze ontwikkeling kan aansluiten.

Aanpak
Voor dit project is met behulp van de Quick Scan gekeken hoe de organisatie en procedures zijn ingericht waarbij de ISO 55000 als leidraad wordt meegenomen. Hiervoor heeft Traduco het VVV-model ontwikkeld, waar het informatiemanagement op is geprojecteerd. In dit model wordt zichtbaar gemaakt hoe de organisatie van strategisch naar uitvoerend niveau samenwerkt (lign of sight) en op welke wijze de afdelingen projecten, onderhoud en productie (alignment) met elkaar samenwerken.

Resultaat
Bovenstaande aanpak heeft volgende resultaten voor Hoogheemraadschap van Delfland met zich meegebracht :
• de wijze waarop de verschillende informatie wordt verzameld is inzichtelijk gemaakt
• de systemen welke worden gebruikt zijn in relatie tot elkaar gebracht
• de objectstructuur vormt de kern waarop informatie wordt uitgewisseld
• de wijze van samenwerken tussen de I&A afdeling en de afdeling Asset Management is ingebed

Deze maand verwelkomden wij 2 nieuwe gezichten bij Traduco: nieuwe medewerkster Karen en stagiar Remco. Karen stelt zich hier verder voor:

“Sinds 1 februari jongstleden ben ik, Karen Huybens, Traduco als Asset Management Junior Consultant komen versterken. In 2010 heb ik de bachelor Bedrijfskunde en daarna in 2011 de master Marketing Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam behaald.

Daarna ben ik een aantal jaar Marketeer bij een grote verzekeraar geweest. Omdat ik de verander- en verbetertrajecten leuker vond dan het reguliere werk, heb ik na een korte omzwerving als marktonderzoeker besloten om weer te gaan studeren, nu in Groningen. Daar heb ik in november 2017 mijn tweede master behaald: Technology and Operations Management.

Bij Traduco hoop ik de komende tijd deze opgedane kennis in de praktijk te kunnen toepassen en mijn vaardigheden hierin verder te kunnen verbreden en verdiepen.

In mijn vrije tijd rij ik motor, loop ik hard en probeer ik ieder jaar weer wat meer van de wereld te zien.”

In de ruim afgelopen 11 jaar dat ik bij Traduco werk, ‘moet’ ik regelmatig aan vrienden en kennissen uitleggen wat Asset Management is. Zeker toen ik net bij Traduco begon, werd er met regelmaat gevraagd naar mijn werk. Nog steeds wanneer ik nieuwe mensen ontmoet komt het ‘issue’ weer naar voren.

Wanneer u een expert bent, dan hoeft u niet verder te lezen, u weet immers wel wat Asset Management inhoudt. Maar…. misschien heeft u zelf wel Dummies – zoals ik – in uw omgeving. Wellicht uw nichtje die u op een verjaardag binnen de familie ontmoet en aan u vraagt wat u nu precies voor werk doet. Leest u dan nog even verder!

> Lees het complete artikel op LinkedIn

 

De 7-daagse najaars leergang Asset Management is op 14 december jongstleden afgesloten met een aantal praktijkcases, waarbij de cursisten de theorie van het Asset Management in de praktijk hebben gebracht. Als gastheer heeft Tata Steel opgetreden, waarbij een rondleiding over de site in IJmuiden was georganiseerd. Al met al een leerzame dag voor deelnemers en docenten.

Nieuw toegevoegd in de leergang Asset Management zijn een aantal actuele onderwerpen die spelen binnen het onderdeel Asset Data Management: Big Data, Internet of Things en Block Chain. In de leergang wordt ingegaan hoe organisaties op een praktische wijze invulling kunnen geven aan deze onderwerpen.

Wij wensen alle deelnemers veel succes bij de implementatie van Asset Management binnen hun organisatie!