Van traditioneel ontworpen assets blijkt dat 80% van de totale life cycle costs (LCC) al is bepaald op het moment dat het ontwerp in de operationele fase komt. Dit betekent dat tijdens de exploitatie fase de mogelijkheid beperkt is om de onderhoudskosten te optimaliseren.

Vanuit de Asset Management gedachte wordt nu in de ontwerpfase van met name kapitaalintensieve assets al rekening gehouden met karakteristieken van die assets (zoals betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid) die grote invloed hebben op de LCC. Hierdoor zullen voor de eindgebruiker de jaarlijkse onderhoudskosten lager liggen.

Traduco werkt bij organisaties binnen verschillende industrieën in het ontwerpproces bij het maken van gedegen ontwerpkeuzes van diverse installaties. Door de toepassing van functioneel specificeren worden technische specificaties herleid (Systems Engineering) en kunnen oplossingen worden aangedragen. Welke oplossing genomen moet worden (design decisions) zal blijken uit het modelleren van de gekozen oplossingen. Dit gebeurt op basis van de RAMS-analyse methodiek. Door daarnaast het betreffende ontwerp ook te analyseren met behulp van de RCM-methodiek kunnen de exploitatiekosten worden berekend.

De analyses worden verricht met de toepassing van onze Asset Management risicoanalyse software AMprover®.

Door deze twee analyse methodieken te verbinden ontstaat de ideale situatie waarbij een iteratiemogelijkheid gecreëerd wordt op basis van de karakteristieken die uiteindelijk de doorslag geeft op de ontwerpkeuze. De consequenties van de ontwerpkeuze kunnen worden overzien.

De voordelen hiervan zijn:

• Minder problemen bij inbedrijfstelling
• Minder productieverliezen
• Kortere “Time to Market”
• Volledige veiligheidsbewustwording in relatie tot onderhoud en productie
• Lagere total cost of ownership
• Continue effectieve en efficiënte productie
• Beschikbaarheid van documentatie vóór inbedrijfstelling
• Beschikbaarheid van onderhoudsconcepten gebaseerd op FMEAC/RCM risicoanalyses

Zorg voor water en veiligheid
Het Hoogheemraad van Delfland is verantwoordelijk voor het waterbeheer en de waterkwaliteit in de regio Delfland. Delfland staat voor zijn kerntaken en zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende water en de zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Vraagstelling
De omgeving wordt steeds complexer en daardoor verandert de positie van Delfland in de maatschappij en de manier waarop Delfland zijn kerntaken wil en kan uitvoeren. Om deze reden is Delfland de afgelopen jaren bezig met de invoering van Asset Management. Hiertoe is de organisatie aangepast en zijn de taken en rollen verdeeld. Aan Traduco is door de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) de vraag gesteld om te inventariseren op welke wijze het informatiemanagement op deze ontwikkeling kan aansluiten.

Aanpak
Voor dit project is met behulp van de Quick Scan gekeken hoe de organisatie en procedures zijn ingericht waarbij de ISO 55000 als leidraad wordt meegenomen. Hiervoor heeft Traduco het VVV-model ontwikkeld, waar het informatiemanagement op is geprojecteerd. In dit model wordt zichtbaar gemaakt hoe de organisatie van strategisch naar uitvoerend niveau samenwerkt (lign of sight) en op welke wijze de afdelingen projecten, onderhoud en productie (alignment) met elkaar samenwerken.

Resultaat
Bovenstaande aanpak heeft volgende resultaten voor Hoogheemraadschap van Delfland met zich meegebracht :
• de wijze waarop de verschillende informatie wordt verzameld is inzichtelijk gemaakt
• de systemen welke worden gebruikt zijn in relatie tot elkaar gebracht
• de objectstructuur vormt de kern waarop informatie wordt uitgewisseld
• de wijze van samenwerken tussen de I&A afdeling en de afdeling Asset Management is ingebed

Een grote internationale vervoerder had de ambitie een groot deel van de beheer- en onderhoudsactiviteiten tot op tactisch beheerniveau duurzaam uit te besteden aan de markt. Dit vereiste een strategie die leidde tot een organisatie die kan worden gekenmerkt als een professioneel opdrachtgever die de capaciteiten en competenties kreeg om een regie voerende rol te kunnen vervullen.

Doelverklaring
Het ontwikkelen, toepassen en borgen van nieuw beleid en procedures ten aanzien van contractbeheer en contractmanagement, waarbij de eigen organisatie vooral op strategisch- en tactisch beheerniveau haar rol als professioneel opdrachtgever optimaal en kosteneffectief kan vervullen.

Proces
Conform de ISO 55000 Asset Management richtlijn, is een inventarisatie uitgevoerd op de huidige kwaliteit en inrichting van het beheer en onderhoud voor alle bedrijfsmiddelen, het onderhoudsbeleid, de bedrijfsprocessen, informatievoorziening, organisatie en onderhouds-beheersysteem. Het resultaat heeft inzicht gegeven op welke onderdelen aanpassingen, c.q. verbeteringen moesten worden doorgevoerd, behorend bij de kwalificatie van professioneel opdrachtgeverschap.

De vervoerder stond voor de uitdaging om de reeds uitbestede beheer- en onderhoudstaken binnen de context van Asset Management, gefaseerd te transformeren van prestatiecontracten naar (installatie)beheercontracten. Hierbij is het uitgangspunt gehanteerd gezamenlijk vanuit een partnership door te groeien naar een hoog prestatieniveau op het gebied van processen, organisatie en assets. De methodiek Asset Management vormt voor deze ontwikkeling het bestuurlijk en toetsend kader.

Toepassing van Asset Management vraagt op alle beheerniveaus bij zowel de vervoerder als de contractpartijen, een duidelijke verandering in denken en handelen. Het vraagt van de vervoerder en alle daaraan rapporterende en ondersteunende afdelingen een procesaanpak die is gericht op het ontwikkelen en borgen van een procesgeoriënteerde organisatie die vanuit een life cycle filosofie stuurt op optimale kosteneffectiviteit en veiligheid van alle bedrijfsmiddelen. Om deze procesaanpak adequaat en effectief te kunnen (aan)sturen, is voor opdrachtgever en opdrachtnemer een organisatieontwikkeling vereist die leidt naar een volwassenheidsniveau waarop professioneel, kundig en vaardig wordt samengewerkt. De klassieke klant-leverancierrelatie wordt een partnershiprelatie, waarbij de opdrachtgever de regie voerende rol in relatie naar de opdrachtnemer uitvoert. Dit vereist aanpassing van focus en mindset. Realisatie omzet/winst op korte termijn moet worden omgebogen naar resultaat, continuïteit en duurzame samenwerking.

Resultaat:
De vervoerder heeft aan de hand van zijn herijkte Asset Management beleidsstrategie en implementatieprogramma talrijke aanpassingen en verbeteringen in de organisatie doorgevoerd.

De klant als professioneel opdrachtgever, maar ook de contractpartij als professioneel opdracht-nemer hebben:

 • hun bedrijfsprocessen gestroomlijnd conform de Asset Management principes
 • rollen en verantwoordelijkheden belegd
 • gezamenlijk de klassieke onderhoudsplannen omgezet naar risicogebaseerde onderhoudsconcepten
 • data- en informatiemanagement efficiënter laten aansluiten op de
  informatiebehoefte
 • met toepassing van prestatie-indicatoren sturing gerealiseerd op de vastgestelde asset prestatie eisen tegen geaccepteerde risico’s en kosten
 • overleg en rapportagestructuren ingericht

 

Traduco ondersteunt één van Amerika’s grootste raffinagebedrijven met een unieke aanpak

De uitdagingen voor bedrijven in de olie- en gasindustrie zijn groter dan ooit. Mede door verduurzaming, lage olieprijzen, politieke invloeden en stijgende kosten bij de winning van aardolie staan de productiekosten onder druk. Productieverlies door stilstand loopt bij raffinaderijen en chemische plants al snel op tot meer dan 1 miljoen euro per dag. Dit maakt kosteneffectief beheer en onderhoud van de assets essentieel.

 • Waar moet een bedrijf als eerste geld in investeren?
 • Waar loopt men de grootste risico’s in termen van veiligheid, gezondheid, milieu en productieverlies?
 • Waar liggen de prioriteiten bij een onderhoudsstop?
 • Waar zitten de zwakke schakels binnen het productieproces?

Om deze vragen te beantwoorden zijn conventionele Asset Management methodieken als FMECA/RCM doeltreffend. Echter vergen deze vaak een lange doorlooptijd en veel van een organisatie, zowel financieel als van de personele capaciteit.

Sander Eekhof, Consultant van Traduco B.V. ondersteunt de klant van Traduco (Global Solutions) – een van de grootste onafhankelijke petroleum raffinaderijen en leveranciers van transportbrandstoffen, stookolie, petrochemische grondstoffen, smeermiddelen en andere aardolieproducten – in de Verenigde Staten met een unieke en nieuwe aanpak: Risk & Reliability Optimization. Een combinatie van risicobeoordeling en betrouwbaarheidsanalyses met behulp van de software tool AMprover®. Hiermee wordt in zeer korte tijd een gehele raffinaderij of (petro)chemische plant doorgelicht.