Het efficiënt inrichten van onderhoudsplannen in een onderhoudsbeheersysteem (OBS) is een essentiële stap om het beheer van het onderhoud vlot te laten verlopen. In dit artikel gaan wij verder in op het coachingstraject dat wij bij een van onze klanten voerden bij het inrichten van de onderhoudsplannen in haar onderhoudsbeheersysteem. 

Aanleiding

Het OBS-systeem van de klant was in het begin niet genoeg bijgehouden. Het was onvoldoende ingericht en nieuwe onderhoudstaken dienden nog opgenomen te worden in het OBS. Deze situatie leidde tot achterstand in de administratieve werkzaamheden en een lage aantoonbaarheid van wat wel en wat niet aan onderhoudswerk is uitgevoerd. Vanuit compliance was dit geen goede zaak. De risicogestuurde onderhoudsconcepten dienden geïmplementeerd te worden in het OBS.

Aanpak

Om de onderhoudsconcepten zo efficiënt mogelijk in het OBS in te richten werd de Maintenance Engineer gecoacht. De Maintenance Engineer werd voorzien van Quick Reference Cards (QRC’s) en best practices in het overzetten van de onderhoudsconcepten naar onderhoudsplannen.

De gevolgde stappen waren:

 • de onderhoudstaken uit het onderhoudsconcepten zijn volgens vooraf vastgestelde afspraken geclusterd tot taakpakketten
 • de taakpakketten zijn ingevoerd in het OBS
 • de taakpakketten zijn gekoppeld aan de juiste installatiecode
 • de taken werden – waar nodig – voorzien van materiaallijsten

De uitdagingen bij dit implementatietraject waren:

 • hoe gedetailleerd onderhoudsplannen in het OBS ingericht konden worden
 • het voorkomen van overbodige hoeveelheid aan werkorders. Een overdaad aan werkorders kan namelijk leiden tot achterstallige administratieve afhandeling van de werkstroom.

Resultaat

Het coachen van de Maintenance Engineer heeft gezorgd voor de volgende resultaten:

 • het verkorten van de leercurve en de doorlooptijd van het project
 • een volledig ingevuld onderhoudsplan in het OBS
 • er is pragmatische kennis overgedragen aan de afdeling zodat de hieropvolgende OBS-projecten efficiënt en gestructureerd uitgevoerd kunnen worden

Door: Soefjen Tmalla – Asset Management Consultant

 

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikelen:

Coaching bij Asset Management processen
Het opstellen van risicogestuurde onderhoudsconcepten

 

Onderhoudsconcepten opstellen is één van de basistaken binnen Asset Management. Een goede FMECA kan opgerold worden naar RAMS, LCC, maar ook naar onderhoudsdocumentatie zoals werkinstructies. Onze opdrachtgever wilde er zorg voor dragen dat ze meer grip kregen op de onderhoudsconcepten en -processen, om vervolgens de rest van de Asset Management processen ook te optimaliseren.

Aanleiding

De huidige onderhoudsplannen werden voornamelijk opgesteld aan de hand van de ervaringen bij leveranciers en niet aan de hand van de bedrijfsrisico’s bij de asseteigenaar. Om meer grip te krijgen op de prestaties van de assets dient een onderhoudsconcept vanuit de bedrijfsrisico’s opgesteld te worden. Deze ontwikkelingstap diende uitgerold te worden binnen de subafdelingen.

Aanpak

Onderhoudsconcepten worden vanuit Traduco aan de hand van een functionele en risicobepalende benadering opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de risicomanagement software AMprover®. De Maintenance Engineers werden met behulp van AMprover gecoacht zodat zij de technische installaties functioneel konden benaderen en indelen. Vervolgens is voor de oorzaken van storingen getracht om deze zowel binnen als buiten de techniek op te sporen. Ook voor de effecten werd er gestimuleerd om niet alleen naar de technische effecten te kijken, maar juist naar de bedrijfskundige effecten op de onderneming (main process).

Resultaat

Genoemde aanpak gaf volgende resultaten:

 • De hoogte van de risico’s zijn in kaart gebracht. Deze werd bepaald aan de hand van de impact van een storing op de bedrijfsprocessen en de kans op het optreden daarvan.
 • Indien het risico van een mogelijke storing op het bedrijfsproces hoog bleek te zijn, werd er een passende preventieve of predictieve beheersmaatregel geïdentificeerd. Soms werden er zelfs modificatiemogelijkheden vastgesteld.
 • Naast een aantal onderhoudsconcepten die tot onderhoudsplannen voor het OBS omgezet konden worden, is er ook meer inzicht gekomen in installaties en bijbehorende functies in het bedrijfsproces.
 • Tevens leverden deze stappen meer inzicht in de risico’s als onderbouwing van de vastgestelde onderhoudsmaatregelen en de financiering voor het management.
 • Samen met de verantwoordelijke Maintenance Engineer werd een eindrapportage opgesteld met daarin:
  • de werkbenadering
  • het onderhoudsconcept met relevante reservedelen
  • en een managementsamenvatting met daarin
   • de essentiële bevindingen
   • de top 3 risico’s als aandachtspunten en aanbevelingen

De klant heeft meer inzicht gekregen in de achterliggende oorzaken van de potentiële risico’s die geïdentificeerd zijn. Ook heeft de klant meer grip gekregen op de beheersmaatregelen.

Door: Soefjen Tmalla – Asset Management Consultant

 

Lees ook:

Coaching bij Asset Management processen
Het inrichten van onderhoudsplannen in een onderhoudsbeheersysteem (OBS)

 

Doel van het coachen is om de gecoachte op een enthousiast en gemotiveerde wijze uit te dagen, te stimuleren en te begeleiden in het verwezenlijken van zijn/haar gewenste werkprestaties. Veel onderhoudsafdelingen worden geconfronteerd met het implementeren en beheren van de nieuwe ontwikkelingen binnen het Asset Management proces. Ontwikkelingen in bijvoorbeeld onderhoudsbeheersystemen, onderhoudsengineering systemen, onderhoudsrapportagesystemen, bewijsvoering, beleid, onderhoudstechnologieën etc. Het is daarom belangrijk voor de coach om de gecoachte de focus te laten leggen op de essentiële veranderingen. Van hieruit kunnen de onderhoudsafdelingen verder begeleid worden in hun professionalisering, waarmee deze ontwikkelingen sneller benut kunnen worden.

Achtergrond

Binnen verschillende industrieën wordt coaching ingezet waarbij afdelingen begeleid worden naar meer efficiënte, effectieve en innovatieve werkprestaties.

Hierbij kan gedacht worden aan een operationele coach die:

 • teamleden van productieafdelingen verder helpt in het behalen van efficiencyslagen
 • de kwaliteitsresultaten monitort en hiermee mogelijke optimalisaties realiseert
 • begeleiding geeft hoe processen te verbeteren
 • kennis overdraagt van nieuwe ontwikkelingen in de markt

Verder worden op diverse andere afdelingen bijvoorbeeld Agile, Lean of Six Sigma coaches ingezet met dezelfde doelstellingen, echter op andere vakgebieden. Asset Management en Lean/Six Sigma hebben raakvlakken in procesverbetering. Lean is dominant in productieprocessen en Asset Management is dominant in onderhoudsprocessen.

Traduco trajecten

Traduco heeft het coaching concept opgepakt en ingezet bij enkele van haar klanten. Teamleden van onderhoudsafdelingen worden begeleid en gemotiveerd bij het uitrollen of optimaliseren van de onderhoudsprocessen volgens de Asset Management methodiek van Traduco.

Kernactiviteiten bij het coachen zijn:

 • kennis en ervaring over te dragen gedurende de werkzaamheden
 • knelpunten te identificeren en oplossingen aan te dragen via ervaringen
 • als sparring partner/expert de gecoachte te begeleiden in het verder ontwikkelen van zijn/haar werkprestaties

De Asset Management elementen gedurende deze trajecten waren o.a.:

 1. het opstellen van risicogestuurde onderhoudsconcepten
 2. het inrichten van onderhoudsplannen in een onderhoudsbeheersysteem (OBS)
 3. gatekeeping van notificaties
 4. een efficiënter werkstroombeheer bewerkstelligen
 5. het analyseren van prestatie-indicatoren en initiëren van verbeteringen

In volgende artikelen zullen we ingaan op de coaching en consulting trajecten die Traduco heeft gefaciliteerd met betrekking op elk van deze hierboven 5 genoemde elementen.

Door: Soefjen Tmalla – Asset Management Consultant

 

Lees ook:

Het opstellen van risicogestuurde onderhoudsconcepten
Het inrichten van onderhoudsplannen in een onderhoudsbeheersyteem

PBF is een van de grootste onafhankelijke olieraffinaderijen en leverancier van merkloze transportbrandstoffen, stookolie, petrochemische grondstoffen, smeermiddelen en andere aardolieproducten in de Verenigde Staten. PBF bezit en exploiteert momenteel vijf binnenlandse olieraffinaderijen en aanverwante activa met een gecombineerde verwerkingscapaciteit van ongeveer 900.000bpd.

 

Probleemstelling

In 2016 heeft PBF Energy (PBF) de Torrance Refinery in Californië overgenomen met als doel een langdurig verlies lijdende raffinaderij weer winstgevend te maken. Naast de winstgevendheid waren ook een flink aantal veiligheidsincidenten en hiermee de relatie met de overheid niet op orde.

Aanpak

Onderdeel van de oplossing was de implementatie van Asset Performance Management. Hier vonden PBF en Traduco elkaar door met een pragmatische aanpak focus aan te brengen binnen het investeringsprogramma met de Risk & Reliability assessment.

Criticality workshops
Met efficiënte Criticality workshops was PBF in staat om in korte tijd alle equipment van de raffinaderij te beoordelen. Binnen de workshops wordt equipment beoordeeld op één dominant risicoscenario met behulp van de risicomatrix waarin SHE (veiligheid, gezondheid en milieu), stilstandskosten en reparatiekosten gekwantificeerd worden naar financiële waarden. Het resultaat is een ranking van equipment op basis criticaliteit. Tevens kunnen de resultaten goed gebruikt worden om voor te sorteren op de FMECA-/RCM-analyses in AMprover® door focus aan te brengen op kritische equipment en storingsafhankelijk onderhoud uit te voeren op niet kritische equipment.

 

 

Reliability assessment
Aansluitend op de Criticality workshops wordt de betrouwbaarheids-, beschikbaarheids- en redundantie impact doorgerekend met behulp van de RAMS-methodiek in AMprover®. Zeker de invloed van redundantie is lastig in workshopverband te bepalen en ook de nauwkeurig laat vaak te wensen over. Binnen de RAMS-methodiek worden betrouwbaarheids- en beschikbaarheidspercentages berekend per equipment maar ook van redundantie configuraties en van hele units en raffinaderijen.
Onderdeel van de Reliability assessment is ook de ‘weak link’ analyse waarbij per unit gefocust wordt op de zwakste schakels in het systeem. Hierbij worden verbetervoorstellen gedaan en de mogelijke winst voor het bedrijf doorgerekend, zowel technisch als financieel.

 

 

Top 30 aanpak
Tot op heden wordt er binnen PBF gewerkt met de Top 30 aanpak waarbij de focus voortdurend op de 30 hoogste prioriteiten uit de Risk & Reliability studies ligt. In grafieken wordt equipment met de hoogste risico’s geplot gecombineerd met de grootste betrouwbaarheids- of beschikbaarheidsimpact. Juist deze combinatie zorgt voor een belangrijk inzicht in de hoogste prioriteiten.

 

Resultaten

Sinds de start van het programma in 2016 werkt PBF continu aan de Top 30 per unit en voor de gehele raffinaderij. Zo is er direct in 2017 en 2018 fors geïnvesteerd tijdens onderhoudsstops op basis van de uitkomsten van dit project.

Dit zijn de resultaten voor onze opdrachtgever:

 • Minder veiligheidsincidenten.
 • Hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de gehele raffinaderij.
 • Het structureel aanpakken en wegwerken van de 30 hoogste prioriteiten heeft PBF in staat gesteld om de Torrance Refinery weer winstgevend te maken.
 • Bewustwording van het personeel bij prioriteiten in het primaire proces en focus op de grootste risico’s.

De Risk & Reliability studies als onderdeel van Asset Performance Management worden nu jaarlijks gereviewd om focus te houden op de juiste zaken en het continue verbeterproces in stand te houden.

 

Door: Sander Eekhof – Asset Management Senior Consultant

Investeren of vervangen?

Steeds vaker komen Asset Managers voor investeringsvraagstukken te staan bij verouderende assets. Kan de levensduur nog verlengd worden of is het beter om toch te vervangen en wat zijn hierbij afwegingen? Gaat het alleen om financiële afwegingen of is het ook belangrijk om de impact op veiligheid, gezondheid en het milieu mee te nemen?

Deze vragen speelden ook bij een opdrachtgever van Traduco die actief is in de petrochemische industrie. Voor een bestaande dampverwerkingsinstallatie stond men na 25 jaar voor de keuze om levensduur verlengde investeringen te doen of om het systeem geheel te vervangen. De opdrachtgever kon gevoelsmatig wel een keuze maken maar het daadwerkelijk onderbouwen van de keuze was een stuk lastiger. Een perfect middel om tot een goede onderbouwing te komen van deze afwegingen is de Life Cycle Costing (LCC) analyse.

LCC grafiek: Optimale levensduur met correctieve vervangingen

Gegevens verzamelen

Het grote voordeel voor de opdrachtgever was dat in het verleden al een op risico’s gebaseerd onderhoudsconcept was opgesteld voor deze asset. Dit betekende dat de meeste gegevens voor de LCC-analyse al verzameld waren. De risicoanalyse legt namelijk de preventieve en correctieve kosten vast dus zowel de directe kosten (technische kosten) alsook de indirecte gevolgkosten voor de bedrijfsvoering. Denk hierbij o.a. aan de kosten voor stilstand, milieuschade en (persoonlijke) veiligheid.

LCC grafiek: Optimale levensduur met preventieve vervangingen

Gegevens invoeren in software

Door een LCC-analyse uit te voeren met de sofwaretool AMprover® van Traduco zijn de levensduurkosten doorgerekend voor beide scenario’s: levensduurverlenging of vervangen?
Als resultaat zijn o.a. berekend:

 • de gemiddelde jaarlijkse kosten
 • het besparingspotentieel
 • de optimale levensduur
 • de netto contante waarde

Annual Equivalent Cost methode

Omdat in dit geval met scenario’s wordt gerekend van verschillende levensduren is het belangrijk om niet de gemiddelde jaarlijkse kosten 1-op-1 met elkaar te vergelijken. Een veel beter middel is in dit geval de Annual Equivalent Cost (AEC) methode. Dit is een financiële methode om investeringsvoorstellen met verschillende doorlooptijden door te rekenen.

Uitkomsten LCC analyse

Resultaat van de LCC analyse

Met de resultaten kon de opdrachtgever een weloverwogen beslissing maken. In dit geval is gekozen voor het iets duurdere investeringsalternatief. Waarom? Die iets hogere investeringskosten (technische kosten) wogen niet op tegen het verhoogde risico (gevolg kosten) wat men binnen 10 jaar zou lopen op de bedrijfswaarden veiligheid en milieu. Hogere investeringskosten maar lagere levensduurkosten dus!

Door: Sander Eekhof – Asset Management Senior Consultant

 

Benieuwd naar de mogelijkheden van Life Cycle Costing?

Traduco verzorgt een aantal trainingen welke mogelijk interessant voor u zijn.

Een Waterschap is met een deskundige en pragmatische ondersteuning begeleid bij het modelleren van hun afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Voor dit traject is de RAMS-analysemethodiek gebruikt. Met behulp van de RAMS-module uit de risicosoftware applicatie AMprover® zijn de risico’s inzichtelijk gemaakt. Risico’s die een negatief effect kunnen hebben op de instandhouding en de prestatie-eisen van de gedefinieerde hoofdfunctie van de AWZI. 


Primair proces

De hoofdfunctie van de AWZI als primair proces is als volgt gedefinieerd:

het op een veilige manier ontlasten van milieu en omgeving
door het terugdringen van de emissies

Dit wordt gerealiseerd door het opvangen van afvalstromen, schoonwater te maken van afvalwater en het verbranden van afvalresten en gassen.

Dit resulteert in het voldoen aan de wetgeving, vermindering van stankoverlast en kostenbesparing voor externe afvalverwerking.

 

Aanpak met de RAMS-methodiek
Met een multidisciplinair team is tijdens RAMS-sessies het primair proces gemodelleerd. RAMS gaat over het berekenen van betrouwbaarheid (R), beschikbaarheid (A), onderhoudbaarheid (M) en veiligheid (S) van de unit, het systeem en de equipment binnen het primair proces. Hierbij zijn de AWZI installatiedelen verwerkt in functionele block diagrammen (FBD’s). Tevens zijn de mean time between failure (MTBF) en de mean time till repair (MTTR) -gegevens verzameld, geanalyseerd en verwerkt in de FBD’s. Het doorrekenen van deze modellering heeft geleid tot belangrijke informatie over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid van onder andere de gehele AWZI installatie.


Voorbeeldscherm van de RAMS-module in AMprover®


Resultaten

De resultaten van de RAMS-sessies zijn met ondersteuning van de risicosoftware applicatie AMprover® te verdelen in getalsmatige en inzichtelijke resultaten, met als doel een methode en een basis te hebben voor verdere optimalisatie.

Hogere beschikbaarheid

 • Tijdens normaal bedrijf met een bufferzone heeft de AWZI een beschikbaarheid van 99,99%, waarbij twee van de drie proceslijnen moeten functioneren. Zonder de bufferzone heeft de AWZI een beschikbaarheid van 88%. Dit houdt in dat de bufferzones 4x per jaar tijdelijk ingezet moet worden.
 • Indien de AWZI uit twee lijnen zou bestaan (tijdens onderhoud) en beide proceslijnen functioneren, dan zou de beschikbaarheid 76% zijn zonder de bufferzone en 99,7% met de bufferzone.

Bepalen juiste beheersmaatregelen en verdere optimalisatie(s)

 • Uit de MTBF-cijfers is gebleken dat de filters en de voedingpompen een hogere storingsgraad hebben. Deze informatie is meegenomen in het bepalen van de juiste beheersmaatregelen tijdens de risicoanalyse.
 • Het multidisciplinaire team heeft de sessies als positief en inzichtelijk ervaren. Hiermee kunnen ze tijdens de onderhoudsfase en operationele fase aan de focusgebieden werken en eventueel verdere optimalisaties in gang zetten.

De klant heeft nu ervaring opgedaan en een methodiek toegeëigend om andere installaties te modelleren en te analyseren op het gebied van betrouwbaarheids- en beschikbaarheidsberekeningen. Hierbij speelt de ontstane bewustwording van de RAMS-aanpak en methodiek binnen Asset Management een belangrijke rol.

 

Door: Soefjen Tmalla – Asset Management Consultant

 

Meer over AMprover® ⇒

Van traditioneel ontworpen assets blijkt dat 80% van de totale life cycle costs (LCC) al is bepaald op het moment dat het ontwerp in de operationele fase komt. Dit betekent dat tijdens de exploitatie fase de mogelijkheid beperkt is om de onderhoudskosten te optimaliseren.

Vanuit de Asset Management gedachte wordt nu in de ontwerpfase van met name kapitaalintensieve assets al rekening gehouden met karakteristieken van die assets (zoals betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid) die grote invloed hebben op de LCC. Hierdoor zullen voor de eindgebruiker de jaarlijkse onderhoudskosten lager liggen.

Traduco werkt bij organisaties binnen verschillende industrieën in het ontwerpproces bij het maken van gedegen ontwerpkeuzes van diverse installaties. Door de toepassing van functioneel specificeren worden technische specificaties herleid (Systems Engineering) en kunnen oplossingen worden aangedragen. Welke oplossing genomen moet worden (design decisions) zal blijken uit het modelleren van de gekozen oplossingen. Dit gebeurt op basis van de RAMS-analyse methodiek. Door daarnaast het betreffende ontwerp ook te analyseren met behulp van de RCM-methodiek kunnen de exploitatiekosten worden berekend.

De analyses worden verricht met de toepassing van onze Asset Management risicoanalyse software AMprover®.

Door deze twee analyse methodieken te verbinden ontstaat de ideale situatie waarbij een iteratiemogelijkheid gecreëerd wordt op basis van de karakteristieken die uiteindelijk de doorslag geeft op de ontwerpkeuze. De consequenties van de ontwerpkeuze kunnen worden overzien.

De voordelen hiervan zijn:

• Minder problemen bij inbedrijfstelling
• Minder productieverliezen
• Kortere “Time to Market”
• Volledige veiligheidsbewustwording in relatie tot onderhoud en productie
• Lagere total cost of ownership
• Continue effectieve en efficiënte productie
• Beschikbaarheid van documentatie vóór inbedrijfstelling
• Beschikbaarheid van onderhoudsconcepten gebaseerd op FMEAC/RCM risicoanalyses

Zorg voor water en veiligheid
Het Hoogheemraad van Delfland is verantwoordelijk voor het waterbeheer en de waterkwaliteit in de regio Delfland. Delfland staat voor zijn kerntaken en zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende water en de zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Vraagstelling
De omgeving wordt steeds complexer en daardoor verandert de positie van Delfland in de maatschappij en de manier waarop Delfland zijn kerntaken wil en kan uitvoeren. Om deze reden is Delfland de afgelopen jaren bezig met de invoering van Asset Management. Hiertoe is de organisatie aangepast en zijn de taken en rollen verdeeld. Aan Traduco is door de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) de vraag gesteld om te inventariseren op welke wijze het informatiemanagement op deze ontwikkeling kan aansluiten.

Aanpak
Voor dit project is met behulp van de Quick Scan gekeken hoe de organisatie en procedures zijn ingericht waarbij de ISO 55000 als leidraad wordt meegenomen. Hiervoor heeft Traduco het VVV-model ontwikkeld, waar het informatiemanagement op is geprojecteerd. In dit model wordt zichtbaar gemaakt hoe de organisatie van strategisch naar uitvoerend niveau samenwerkt (lign of sight) en op welke wijze de afdelingen projecten, onderhoud en productie (alignment) met elkaar samenwerken.

Resultaat
Bovenstaande aanpak heeft volgende resultaten voor Hoogheemraadschap van Delfland met zich meegebracht :
• de wijze waarop de verschillende informatie wordt verzameld is inzichtelijk gemaakt
• de systemen welke worden gebruikt zijn in relatie tot elkaar gebracht
• de objectstructuur vormt de kern waarop informatie wordt uitgewisseld
• de wijze van samenwerken tussen de I&A afdeling en de afdeling Asset Management is ingebed

Een grote internationale vervoerder had de ambitie een groot deel van de beheer- en onderhoudsactiviteiten tot op tactisch beheerniveau duurzaam uit te besteden aan de markt. Dit vereiste een strategie die leidde tot een organisatie die kan worden gekenmerkt als een professioneel opdrachtgever die de capaciteiten en competenties kreeg om een regie voerende rol te kunnen vervullen.

Doelverklaring
Het ontwikkelen, toepassen en borgen van nieuw beleid en procedures ten aanzien van contractbeheer en contractmanagement, waarbij de eigen organisatie vooral op strategisch- en tactisch beheerniveau haar rol als professioneel opdrachtgever optimaal en kosteneffectief kan vervullen.

Proces
Conform de ISO 55000 Asset Management richtlijn, is een inventarisatie uitgevoerd op de huidige kwaliteit en inrichting van het beheer en onderhoud voor alle bedrijfsmiddelen, het onderhoudsbeleid, de bedrijfsprocessen, informatievoorziening, organisatie en onderhouds-beheersysteem. Het resultaat heeft inzicht gegeven op welke onderdelen aanpassingen, c.q. verbeteringen moesten worden doorgevoerd, behorend bij de kwalificatie van professioneel opdrachtgeverschap.

De vervoerder stond voor de uitdaging om de reeds uitbestede beheer- en onderhoudstaken binnen de context van Asset Management, gefaseerd te transformeren van prestatiecontracten naar (installatie)beheercontracten. Hierbij is het uitgangspunt gehanteerd gezamenlijk vanuit een partnership door te groeien naar een hoog prestatieniveau op het gebied van processen, organisatie en assets. De methodiek Asset Management vormt voor deze ontwikkeling het bestuurlijk en toetsend kader.

Toepassing van Asset Management vraagt op alle beheerniveaus bij zowel de vervoerder als de contractpartijen, een duidelijke verandering in denken en handelen. Het vraagt van de vervoerder en alle daaraan rapporterende en ondersteunende afdelingen een procesaanpak die is gericht op het ontwikkelen en borgen van een procesgeoriënteerde organisatie die vanuit een life cycle filosofie stuurt op optimale kosteneffectiviteit en veiligheid van alle bedrijfsmiddelen. Om deze procesaanpak adequaat en effectief te kunnen (aan)sturen, is voor opdrachtgever en opdrachtnemer een organisatieontwikkeling vereist die leidt naar een volwassenheidsniveau waarop professioneel, kundig en vaardig wordt samengewerkt. De klassieke klant-leverancierrelatie wordt een partnershiprelatie, waarbij de opdrachtgever de regie voerende rol in relatie naar de opdrachtnemer uitvoert. Dit vereist aanpassing van focus en mindset. Realisatie omzet/winst op korte termijn moet worden omgebogen naar resultaat, continuïteit en duurzame samenwerking.

Resultaat:
De vervoerder heeft aan de hand van zijn herijkte Asset Management beleidsstrategie en implementatieprogramma talrijke aanpassingen en verbeteringen in de organisatie doorgevoerd.

De klant als professioneel opdrachtgever, maar ook de contractpartij als professioneel opdracht-nemer hebben:

 • hun bedrijfsprocessen gestroomlijnd conform de Asset Management principes
 • rollen en verantwoordelijkheden belegd
 • gezamenlijk de klassieke onderhoudsplannen omgezet naar risicogebaseerde onderhoudsconcepten
 • data- en informatiemanagement efficiënter laten aansluiten op de
  informatiebehoefte
 • met toepassing van prestatie-indicatoren sturing gerealiseerd op de vastgestelde asset prestatie eisen tegen geaccepteerde risico’s en kosten
 • overleg en rapportagestructuren ingericht

 

Traduco ondersteunt één van Amerika’s grootste raffinagebedrijven met een unieke aanpak

De uitdagingen voor bedrijven in de olie- en gasindustrie zijn groter dan ooit. Mede door verduurzaming, lage olieprijzen, politieke invloeden en stijgende kosten bij de winning van aardolie staan de productiekosten onder druk. Productieverlies door stilstand loopt bij raffinaderijen en chemische plants al snel op tot meer dan 1 miljoen euro per dag. Dit maakt kosteneffectief beheer en onderhoud van de assets essentieel.

 • Waar moet een bedrijf als eerste geld in investeren?
 • Waar loopt men de grootste risico’s in termen van veiligheid, gezondheid, milieu en productieverlies?
 • Waar liggen de prioriteiten bij een onderhoudsstop?
 • Waar zitten de zwakke schakels binnen het productieproces?

Om deze vragen te beantwoorden zijn conventionele Asset Management methodieken als FMECA/RCM doeltreffend. Echter vergen deze vaak een lange doorlooptijd en veel van een organisatie, zowel financieel als van de personele capaciteit.

Sander Eekhof, Consultant van Traduco B.V. ondersteunt de klant van Traduco (Global Solutions) – een van de grootste onafhankelijke petroleum raffinaderijen en leveranciers van transportbrandstoffen, stookolie, petrochemische grondstoffen, smeermiddelen en andere aardolieproducten – in de Verenigde Staten met een unieke en nieuwe aanpak: Risk & Reliability Optimization. Een combinatie van risicobeoordeling en betrouwbaarheidsanalyses met behulp van de software tool AMprover®. Hiermee wordt in zeer korte tijd een gehele raffinaderij of (petro)chemische plant doorgelicht.