Over Traduco

 ‘Uw bedrijfsrisico’s onder controle,… de benefits zijn uw beloning’

Traduco is een onafhankelijk, vooruitstrevend en pragmatisch adviesbureau die haar opdrachtgevers op deskundige en ervaren wijze ondersteunt bij de implementatie en borging van de Asset Management systematiek in uw organisatie. Wij kunnen u in alle fasen van de asset life cycle ondersteunen bij het stroomlijnen van uw bedrijfsprocessen, het beleggen en organiseren van de rollen en verantwoordelijkheden binnen deze processen en het inrichten van de asset data en informatievoorziening. Bouwstenen die duurzaam bijdragen in een geborgde Asset Management systematiek ter ondersteuning van een effectieve sturing op de variabelen prestaties, risico’s en kosten van uw assets gedurende de asset life cycle.

Waarom Traduco?

U kiest Traduco, omdat zij mede met inzet van AMprover®, het risicomanagement systeem, laat zien wat uw risico’s zijn en welke kosten gedurende de asset life cycle daarmee samenhangen. U kiest Traduco ook om haar mensen: deskundige, ervaren en gemotiveerde praktijkmensen met een scherp oog voor de behoefte van de opdrachtgever.

Of het nu gaat om ISO 55000 assessments, kleinschalige omgeving, proces of technische gerelateerde risicoanalyses, omvangrijke implementatie programma’s of opbouwprogramma’s van kennis en vaardigheden, Traduco heeft de mensen en de producten om u als opdrachtgever in het grote speelveld van Asset Management te ondersteunen.

Mens en cultuur

Traduco hanteert bij al haar ondersteunende projectactiviteiten de stelling dat de mens het verschil maakt, zij zijn een belangrijke succesfactor bij toepassing en borging van de Asset Management systematiek binnen uw organisatie. Naast onze strategische en tactische oplossingen verzorgen wij voor u een verandertraject dat bijdraagt in het Asset Management bewustwordingsproces. Wat houdt Asset Management voor uw organisatie in en welke veranderaspecten op punten als mindset, houding, kennis en vaardigheid verdienen aandacht.   

Visie op de toekomst

Traduco voorspelt (inter)nationaal groeiende aandacht, toepassing en borging van Asset Management binnen de verschillende branches. Bestuurders en asset eigenaren gaan zich steeds meer bewust worden van de kracht van Asset Management. Zij gaan inzien dat toepassing van Asset Management een zingevende en duurzame basis kan geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en het op een juiste, veilige en verantwoorde manier omgaan met hun kapitaalintensieve investeringen. Een verantwoordelijkheid ook wanneer het gaat om effectief risicomanagement, zelf kijken naar de risico’s die de bedrijfsvoering met zich meebrengt en zorgen dat je in compliance bent, je “license to operate” waarborgt.   

‘Traduco, uw business partner die u ondersteunt bij de toepassing en borging van Asset Management in uw organisatie en de benefits die hieruit voortkomen’.